หน้าแรก » ทนแฮ้ะ ได้หมดถ้าสดชื่น » คอร์ดเพลง อยากดูแลเธอ โจโฟน & ทนแฮ้ะ ได้หมดถ้าสดชื่น

คอร์ดเพลง อยากดูแลเธอ โจโฟน & ทนแฮ้ะ ได้หมดถ้าสดชื่น

คอร์ดเพลง : อยากดูเเลเธอ โจโฟน & ทนแฮ้ะ ได้หมดถ้าสดชื่น

คอร์ดเพลง อยากดูเเลเธอ - โจโฟน & ทนแฮ้ะ ได้หมดถ้าสดชื่น

เพลง :

ศิลปิน :

ศิลปิน :

คอร์ดทั้งหมด : Am, Bm, C, D, Em, G


INTRO | G | Em | Am D | G |
INTRO | G | Em | Am D | G | ( 2 Times )

 
มันคงเป็นเ
วรเป็นกรรม
 
เป็นเพราะผล
Em 
บุญเก่าทํามา
 
จึงทําให้
Am 
เราสองคนวนเ
วียนมาพบ
กัน
 
หรือว่าเป็นเพ
ราะพรหมลิขิต
 
นั้นมันเพิ่ง
Em 
เริ่มทํางาน
 
ถูกสั่ง
Am 
การจากบนสว
รรค์ชั้น
ฟ้า

 
พูดเรื่องความ
รักที่เคยผ่านมา
 
คลั่งรักเท่า
Em 
กับครั่งนํ้าตา
 
ตั้งแต่เด็กโต
Am 
มาก็พบแต่คว
ามผิดห
วัง
 
ได้แต่คอย
ฝันภาวนาว่าเธอจะ
Em 
คิดเหมือนกัน
 
คิดอย่างกับ
Am 
ฉันที่คิดกับเ
ธอนะค
นดี

 
ยุค
นี้ผู้ชายไม่สูบบุ
หรี่
 
กินเหล้าไม่
Bm 
เป็นนั้นเขาว่าโช
Em 
คดี
 
ถ้าเธอ
Am 
ชอบแบบนี้ 
 
ต้องการแบบนี้
 
ธอไม่ต้องมองไปไกล 
 
หยุดฟังฉั
นก่อน.. 
 
 

 
อยากเป็น
คนที่อยู่ในใจ
 
เวลาไป
Em 
ไหนก็ไปด้วยกัน
 
อยู่ข้าง
Am 
กันทุกเทศกาล
 
มีเธอกับ
ฉันผ่านไปด้วยกัน
 
ขอแค่เธ
อนั้นลองเปิดใจ
 
และโปรดไว้
Em 
ใจให้ฉันดูแล
 
ขอสัญ
Am 
ญาจะมีแค่แก 
 
จะรักแ
ค่แก..
แบบนี้ตลอดไป..

INSTRU G | Em | Am D | G |

 
พูดเรื่องความ
รักที่เคยผ่านมา
 
คลั่งรักเท่า
Em 
กับครั่งนํ้าตา
 
ตั้งแต่เด็กโต
Am 
มาก็พบแต่คว
ามผิดห
วัง
 
ได้แต่คอย
ฝันภาวนาว่าเธอจะ
Em 
คิดเหมือนกัน
 
คิดอย่างกับ
Am 
ฉันที่คิดกับเ
ธอนะค
นดี

 
ยุค
นี้ผู้ชายไม่สูบบุ
หรี่
 
กินเหล้าไม่
Bm 
เป็นนั้นเขาว่าโช
Em 
คดี
 
ถ้าเธอ
Am 
ชอบแบบนี้ 
 
ต้องการแบบนี้
 
ธอไม่ต้องมองไปไกล 
 
หยุดฟังฉั
นก่อน 
 
 

 
อยากเป็น
คนที่อยู่ในใจ
 
เวลาไป
Em 
ไหนก็ไปด้วยกัน
 
อยู่ข้าง
Am 
กันทุกเทศกาล
 
มีเธอกับ
ฉันผ่านไปด้วยกัน
 
ขอแค่เธ
อนั้นลองเปิดใจ
 
และโปรดไว้
Em 
ใจให้ฉันดูแล
 
ขอสัญ
Am 
ญาจะมีแค่แก 
 
จะรักแ
ค่แก
 
แบบนี้ตลอด
ไป 
 
 

INSTRU | G | Em | Am | D |
INSTRU | C | Bm Em | Am D | G |

 
ยุค
นี้ผู้ชายไม่สูบบุ
หรี่
 
กินเหล้าไม่
Bm 
เป็นนั้นเขาว่าโช
Em 
คดี
 
ถ้าเธอ
Am 
ชอบแบบนี้ 
 
ต้องการแบบนี้
 
ธอไม่ต้องมองไปไกล 
 
หยุดฟังฉั
นก่อน.. 
 
 

 
อยากเป็น
คนที่อยู่ในใจ
 
เวลาไป
Em 
ไหนก็ไปด้วยกัน
 
อยู่ข้าง
Am 
กันทุกเทศกาล
 
มีเธอกับ
ฉันผ่านไปด้วยกัน
 
ขอแค่เธ
อนั้นลองเปิดใจ
 
และโปรดไว้
Em 
ใจให้ฉันดูแล
 
ขอสัญ
Am 
ญาจะมีแค่แก 
 
จะรักแ
ค่แก

 
อยากเป็น
คนที่อยู่ในใจ
 
เวลาไป
Em 
ไหนก็ไปด้วยกัน
 
อยู่ข้าง
Am 
กันทุกเทศกาล
 
มีเธอกับ
ฉันผ่านไปด้วยกัน
 
ขอแค่เธ
อนั้นลองเปิดใจ
 
และโปรดไว้
Em 
ใจให้ฉันดูแล
 
ขอสัญ
Am 
ญาจะมีแค่แก 
 
จะรักแ
ค่แก
 
แบบนี้ตลอด
ไป..

 
ขอสัญ
Am 
ญาจะมีแค่แก 
 
จะรักแ
ค่แก
 
แบบนี้ตลอด
ไป..

OUTRO | G | Em | Am D | G | ( 2 Times )

คอร์ดกีตาร์ในเพลง อยากดูเเลเธอ


มันคงเป็นเวรเป็นกรรม
เป็นเพราะผลบุญเก่าทํามา
จึงทําให้เราสองคนวนเวียนมาพบกัน
หรือว่าเป็นเพราะพรหมลิขิต
นั้นมันเพิ่งเริ่มทํางาน
ถูกสั่งการจากบนสวรรค์ชั้นฟ้า

พูดเรื่องความรักที่เคยผ่านมา
คลั่งรักเท่ากับครั่งนํ้าตา
ตั้งแต่เด็กโตมาก็พบแต่ความผิดหวัง
ได้แต่คอยฝันภาวนาว่าเธอจะคิดเหมือนกัน
คิดอย่างกับฉันที่คิดกับเธอนะคนดี

ยุคนี้ผู้ชายไม่สูบบุหรี่
กินเหล้าไม่เป็นนั้นเขาว่าโชคดี
ถ้าเธอชอบแบบนี้ ต้องการแบบนี้
เธอไม่ต้องมองไปไกล หยุดฟังฉันก่อน..

อยากเป็นคนที่อยู่ในใจ
เวลาไปไหนก็ไปด้วยกัน
อยู่ข้างกันทุกเทศกาล
มีเธอกับฉันผ่านไปด้วยกัน
ขอแค่เธอนั้นลองเปิดใจ
และโปรดไว้ใจให้ฉันดูแล
ขอสัญญาจะมีแค่แก จะรักแค่แก..
แบบนี้ตลอดไป..

( ดนตรี )

พูดเรื่องความรักที่เคยผ่านมา
คลั่งรักเท่ากับครั่งนํ้าตา
ตั้งแต่เด็กโตมาก็พบแต่ความผิดหวัง
ได้แต่คอยฝันภาวนาว่าเธอจะคิดเหมือนกัน
คิดอย่างกับฉันที่คิดกับเธอนะคนดี

ยุคนี้ผู้ชายไม่สูบบุหรี่
กินเหล้าไม่เป็นนั้นเขาว่าโชคดี
ถ้าเธอชอบแบบนี้ ต้องการแบบนี้
เธอไม่ต้องมองไปไกล หยุดฟังฉันก่อน

อยากเป็นคนที่อยู่ในใจ
เวลาไปไหนก็ไปด้วยกัน
อยู่ข้างกันทุกเทศกาล
มีเธอกับฉันผ่านไปด้วยกัน
ขอแค่เธอนั้นลองเปิดใจ
และโปรดไว้ใจให้ฉันดูแล
ขอสัญญาจะมีแค่แก จะรักแค่แก
แบบนี้ตลอดไป

( ดนตรี )

ยุคนี้ผู้ชายไม่สูบบุหรี่
กินเหล้าไม่เป็นนั้นเขาว่าโชคดี
ถ้าเธอชอบแบบนี้ ต้องการแบบนี้
เธอไม่ต้องมองไปไกล หยุดฟังฉันก่อน..

อยากเป็นคนที่อยู่ในใจ
เวลาไปไหนก็ไปด้วยกัน
อยู่ข้างกันทุกเทศกาล
มีเธอกับฉันผ่านไปด้วยกัน
ขอแค่เธอนั้นลองเปิดใจ
และโปรดไว้ใจให้ฉันดูแล
ขอสัญญาจะมีแค่แก จะรักแค่แก

อยากเป็นคนที่อยู่ในใจ
เวลาไปไหนก็ไปด้วยกัน
อยู่ข้างกันทุกเทศกาล
มีเธอกับฉันผ่านไปด้วยกัน
ขอแค่เธอนั้นลองเปิดใจ
และโปรดไว้ใจให้ฉันดูแล
ขอสัญญาจะมีแค่แก จะรักแค่แก
แบบนี้ตลอดไป..

ขอสัญญาจะมีแค่แก จะรักแค่แก
แบบนี้ตลอดไป..

มิวสิควิดีโอ อยากดูเเลเธอ โจโฟน & ทนแฮ้ะ ได้หมดถ้าสดชื่น

เพลง อยากดูเเลเธอ
ศิลปิน : โจโฟน & ทนแฮ้ะ ได้หมดถ้าสดชื่น
คำร้อง/ทำนอง – โจโฟน & ทนแฮ้ะ ได้หมดถ้าสดชื่น
เรียบเรียง – ปิยะวัฒน์ หมื่นสนิท
เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
เพลงใหม่มาแรงบน Youtube ✨
คอร์ดเพลง รักคนผิด – Labanoon (ลาบานูน)
คอร์ดเพลง รักคนผิด – Labanoon (ลาบานูน)
คอร์ดเพลง โกรธนะแต่ไม่กล้าหาย – Peet Model
คอร์ดเพลง โกรธนะแต่ไม่กล้าหาย – Peet Model
คอร์ดเพลง ฉันมีแค่เธอ – Liltan (ลิล ตาล)
คอร์ดเพลง ฉันมีแค่เธอ – Liltan (ลิล ตาล)
คอร์ดเพลง มีแฟนแล้ว – วงทัพห้า
คอร์ดเพลง มีแฟนแล้ว – วงทัพห้า
คอร์ดเพลง จม – NUM KALA (หนุ่ม กะลา)
คอร์ดเพลง จม – NUM KALA (หนุ่ม กะลา)
คอร์ดเพลง ไม่หึงเธอจะหึงใคร – วงแทมมะริน
คอร์ดเพลง ไม่หึงเธอจะหึงใคร – วงแทมมะริน
คอร์ดเพลง อุปกรณ์ – BANGMIN (บังมิน)
คอร์ดเพลง อุปกรณ์ – BANGMIN (บังมิน)
คอร์ดเพลง ขอใช้คำว่าแฟน – ณเดชน์ คูกิมิยะ – เมลดา สุศรี
คอร์ดเพลง ขอใช้คำว่าแฟน – ณเดชน์ คูกิมิยะ – เมลดา สุศรี
คอร์ดเพลง ทักก่อนทิ้งก่อน – POTAE (โปเต้)
คอร์ดเพลง ทักก่อนทิ้งก่อน – POTAE (โปเต้)
คอร์ดเพลง ในวันที่ฝนพรำ – Liltan (ลิล ตาล)
คอร์ดเพลง ในวันที่ฝนพรำ – Liltan (ลิล ตาล)
คอร์ดเพลง ใจแผ่นดิน – TaitosmitH (ไททศมิตร)
คอร์ดเพลง ใจแผ่นดิน – TaitosmitH (ไททศมิตร)
คอร์ดเพลง บัก pop ถั่ง – แพรวพราว แสงทอง
คอร์ดเพลง บัก pop ถั่ง – แพรวพราว แสงทอง
คอร์ดเพลง อนุโมทนาเด้อ – มอส คำหมากบิน
คอร์ดเพลง อนุโมทนาเด้อ – มอส คำหมากบิน
คอร์ดเพลง หนังเรื่องเก่า – เนสกาแฟ ศรีนคร
คอร์ดเพลง หนังเรื่องเก่า – เนสกาแฟ ศรีนคร
คอร์ดเพลง ไทม์ไลน์คนเศร้า – เนม สุรพงศ์
คอร์ดเพลง ไทม์ไลน์คนเศร้า – เนม สุรพงศ์
คอร์ดเพลง ผิดที่เป็นฉัน – INDIGO
คอร์ดเพลง ผิดที่เป็นฉัน – INDIGO
คอร์ดเพลง คำสาบานผ่านอีเกิ้ง – นายนะโม
คอร์ดเพลง คำสาบานผ่านอีเกิ้ง – นายนะโม
คอร์ดเพลง คนข้างหลัง – เจนนี่&ลิลลี่ ได้หมดถ้าสดชื่น
คอร์ดเพลง คนข้างหลัง – เจนนี่&ลิลลี่ ได้หมดถ้าสดชื่น
คอร์ดเพลง งาม (ງາມ) – ก้อง ห้วยไร่ x ขยะหน้าต้นไม้
คอร์ดเพลง งาม (ງາມ) – ก้อง ห้วยไร่ x ขยะหน้าต้นไม้
คอร์ดเพลง อย่าเล่นตัว – ILLSLICK ft. KK
คอร์ดเพลง อย่าเล่นตัว – ILLSLICK ft. KK
{"slide_show":"2","slide_scroll":1,"dots":"false","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":2000,"speed":"1000","loop":"true","design":"design-1"}
Search
อุปกรณ์เครื่องดนตรี
อุปกรณ์เครื่องดนตรี

🎸 คอร์ดที่ใกล้เคียงเพลงนี้ :

 โฆษณา