คอร์ดเพลง ซังแฮง – กอย พงศกร

  
Text   

คอร์ดเพลง : ซังแฮง กอย พงศกร

คอร์ดเพลง ซังแฮง - กอย พงศกร

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single กอย พงศกร : ซังแฮง


INTRO | A B | G#m C#m | A B | E |

 
เมื่อเห็นรูปเ
E 
จ้า 
 
ในจอน้ำตาอ้า
G#m 
ยไหล
 
ตั้งแต่เลิกกัน
A 
ไป 
 
เป็น
B 
จั่งไดน้อค
E 
นดี
 
มื้อ
A 
ได๋คิดฮอดแ
B 
ฮงๆ 
 
อ้าย
G#m 
ฝันเห็นเ
C#m 
จ้าทุกที
 
น้องค
F#m 
งลืมอ้ายคน
B 
นี้ที่เคยสั
E 
ญญา

 
กาลเวลาเป
A 
ลี่ยน 
 
ใจคนกะเป
B 
ลี่ยน
 
คือจั่งบทก
G#m 
ลอนตอนเรียนที่ก
C#m 
ล้ำกลืน
 
สามวันจ
A 
ากนารีเป็นอื่น 
 
คือคำเขาว่
B 
าไว้

 
ปากบอกว่าซัง
E 
เด้ 
 
ซั
C#m 
งเด้ 
 
แต่
F#m 
ใจกะฮักคือเ
B 
ก่า
 
บ่อยากเห็นหน้าเ
E 
จ้า 
 
หน้
C#m 
าเจ้า
 
แต่
F#m 
เฮากะบ่เคยลืมเข
B 
าเลย
 
สิเป็นสิต
A 
ายส่ำได๋กะอ
B 
ย่า
 
ขอเพียง
G#m 
ว่าฮักน้องตา
C#m 
มเคย
 
เจ็บส่ำ
F#m 
ได๋อ้ายกะสิเส
B 
ยๆ 
 
คือบ่เป็
E 
นหยัง..

 
ต่อจาก
E 
นี้กะคงสิเหลือแค่ใจ
G#m 
พังๆ
 
กับความอ้างว้
A 
าง 
 
บ่มีห
B 
วังว่าสิหว
E 
นคืน
 
ให้น้องโชค
A 
ดี 
 
ไปมีผู้ใ
B 
หม่ 
 
 
G#m 
ฮักกับเขาค
C#m 
นอื่น
 
ส่วน
F#m 
อ้ายกะสิทน
B 
ฝืนเป็นแค่แฟ
E 
นเก่า

INSTRU | E | G#m | A | B |
INSTRU | A B | G#m C#m | A B | E |

 
กาลเวลาเป
A 
ลี่ยน 
 
ใจคนกะเป
B 
ลี่ยน
 
คือจั่งบทก
G#m 
ลอนตอนเรียนที่ก
C#m 
ล้ำกลืน
 
สามวันจ
A 
ากนารีเป็นอื่น 
 
คือคำเขาว่
B 
าไว้

 
ปากบอกว่าซัง
E 
เด้ 
 
ซั
C#m 
งเด้ 
 
แต่
F#m 
ใจกะฮักคือเ
B 
ก่า
 
บ่อยากเห็นหน้าเ
E 
จ้า 
 
หน้
C#m 
าเจ้า
 
แต่
F#m 
เฮากะบ่เคยลืมเข
B 
าเลย
 
สิเป็นสิต
A 
ายส่ำได๋กะอ
B 
ย่า
 
ขอเพียง
G#m 
ว่าฮักน้องตา
C#m 
มเคย
 
เจ็บส่ำ
F#m 
ได๋อ้ายกะสิเส
B 
ยๆ 
 
คือบ่เป็
E 
นหยัง..

 
แม้สิเ
F#m 
หลือแค่ใจพั
B 
งๆ.. 
 
กะยังฮั
E 
กเจ้า…

OUTRO | E C#m | F B | E | E |


เมื่อเห็นรูปเจ้า ในจอน้ำตาอ้ายไหล
ตั้งแต่เลิกกันไป เป็นจั่งไดน้อคนดี
มื้อได๋คิดฮอดแฮงๆ อ้ายฝันเห็นเจ้าทุกที
น้องคงลืมอ้ายคนนี้ที่เคยสัญญา

กาลเวลาเปลี่ยน ใจคนกะเปลี่ยน
คือจั่งบทกลอนตอนเรียนที่กล้ำกลืน
สามวันจากนารีเป็นอื่น คือคำเขาว่าไว้

ปากบอกว่าซังเด้ ซังเด้ แต่ใจกะฮักคือเก่า
บ่อยากเห็นหน้าเจ้า หน้าเจ้า
แต่เฮากะบ่เคยลืมเขาเลย
สิเป็นสิตายส่ำได๋กะอย่า
ขอเพียงว่าฮักน้องตามเคย
เจ็บส่ำได๋อ้ายกะสิเสยๆ คือบ่เป็นหยัง..

ต่อจากนี้กะคงสิเหลือแค่ใจพังๆ
กับความอ้างว้าง บ่มีหวังว่าสิหวนคืน
ให้น้องโชคดี ไปมีผู้ใหม่ ฮักกับเขาคนอื่น
ส่วนอ้ายกะสิทนฝืนเป็นแค่แฟนเก่า

( ดนตรี )

กาลเวลาเปลี่ยน ใจคนกะเปลี่ยน
คือจั่งบทกลอนตอนเรียนที่กล้ำกลืน
สามวันจากนารีเป็นอื่น คือคำเขาว่าไว้

ปากบอกว่าซังเด้ ซังเด้ แต่ใจกะฮักคือเก่า
บ่อยากเห็นหน้าเจ้า หน้าเจ้า
แต่เฮากะบ่เคยลืมเขาเลย
สิเป็นสิตายส่ำได๋กะอย่า
ขอเพียงว่าฮักน้องตามเคย
เจ็บส่ำได๋อ้ายกะสิเสยๆ คือบ่เป็นหยัง..

แม้สิเหลือแค่ใจพังๆ.. กะยังฮักเจ้า…

มิวสิควิดีโอ ซังแฮง กอย พงศกร

เพลง ซังแฮง (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง พงศกร กรพันธ์
เรียบเรียง เธค คอนสาร
ติดต่องานแสดง: 098-7589250
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend