หน้าแรก » อาร์ม ชุติมา » คอร์ดเพลง ไปต่อหรือพอส่ำนี่ – อาม ชุติมา

คอร์ดเพลง ไปต่อหรือพอส่ำนี่ – อาม ชุติมา

คอร์ดเพลง ไปต่อหรือพอซำนี้

INTRO | C Em | Am | Dm G | C G |

 
น้องบ่
ฮู้ดอกว่า
Em 
น้องคบต่อ
Am 
ผู้ได๋
 
น้องบ่
Dm 
สนว่าอ้ายเคย
ฮักกับไผดอกห
นา
 
ผูก
พันธ์ลึกซึ่ง
น้องเข้าใจ
 
น้อง
Em 
เองก้อเคยผ่
Am 
านมา
 
เพียงแ
Dm 
ต่ว่า 
 
น้องบ่แม่นคนจ
มปลัก

Dm 
..ระหว่างเฮาสอง 
 
ที่
Am 
ฮักกันอยู่ตอนนี้
Dm 
..กับฮักที่เคยมี 
 
 
Am 
จากวันนั้น
Dm 
..เมื่อเขากลับมาน้องฮู้
Em 
ดีว่าอ้ายไห
Am 
วหวั่น
 
และ
Dm 
นี้ก็เป็นวัน 
 
ที่อ้ายต้องตัดใ
จจากไผสักคน

 
* สิไป
ต่อหรือสิ
พอส่ำนี้ 
 
(เว้าม
Em 
าตี๊) 
 
ฟ้าวตั
Am 
ดสินใจ
 
คั่
Dm 
นยังบ่ลืมเขากะไ
ป 
 
แต่คั่นฮักน้องห
ลาย
 
อ้า
C/E 
ยกะอยู่
 
คั่นอ้
ายยังคิดฮอดเ
ขา
 
เฮากะ
Em 
เลิกกันสาต่า
Am 
งคนต่างอยู่
 
ฮั
Dm 
กไผลองเว้ามาดู.
.. 
 
(อ้ายสิอยู่หรืออ้าย
Am 
สิไป)

INSTRU | F G | Em Am | Dm Em |
INSTRU | F G | Em Am | Dm G | C |

Dm 
..แค่อ้ายบอกมา 
 
 
Am 
น้องสิถ่าฟัง
Dm 
..ใจอ้ายต้องการหยัง 
 
 
Am 
ในตอนนี้
Dm 
..สิอยู่หรือว่าสิไป 
 
เว้
Em 
ามาให้จ
Am 
บดี
 
อย่า
Dm 
ให้คาราคาซังอยู่จั่งซี้ 
 
สิเลือก
ไผ

( *, * )

ฮักไ
ผลองเว้ามาเถาะ
Em 
…สิไ
Am 
ปต่อหรือสิพ
อส่ำนี้….
 

OUTRO | Am Em | Am | Dm G | C |

เนื้อเพลง
น้องบ่ฮู้ดอกว่าน้องคบต่อผู้ได๋
น้องบ่สนว่าอ้ายเคยฮักกับไผดอกหนา
ผูกพันธ์ลึกซึ่งน้องเข้าใจ
น้องเองก้อเคยผ่านมา
เพียงแต่ว่า น้องบ่แม่นคนจมปลัก

ระหว่างเฮาสอง สิฮักกันอยู่ตอนนี้
กับฮักที่เคยมี จากคนนั้น
ถ้าเขากลับมา น้องฮู้ดีว่าอ้ายไหวหวั่น
และนี่ก็เป็นวันที่อ้ายต้องตัดใจ
จากไผซักคน

* สิไปต่อหรือสิพอส่ำนี้
เว้ามาติ๊ ฟ้าวตัดสินใจ
ถ้ายังบ่ลืมเขากะไป
แต่คั่นฮักน้องหลาย อ้ายกะอยู่
คั่นอ้ายยังคิดฮอดเขา
เฮากะเลิกกันสาต่างคนต่างอยู่
ฮักไผลองเว้ามาดู
(อ้ายสิอยู่ หรืออ้ายสิไป)

(ดนตรี)

แค่อ้ายบอกมา น้องสิถ่าฟัง
ใจอ้ายต้องการหยัง ในตอนนี้
สิอยู่หรือว่าสิไป เว้ามาให้จบดี
อย่าให้คาราคาซังอยู่จั่งซี้ สิเลือกไผ

( * , * )

ฮักไผ๋ลองเว้ามาเถาะ.. สิไปต่อ หรือพอส่ำนี้
คอร์ด เนื้อเพลง ไปต่อหรือพอซำนี้ – อาร์ม ชุติมา
เพลง : ไปต่อหรือพอส่ำนี้
ศิลปิน : อาม ชุติมา
คำร้อง/ทำนอง : อาม ชุติมา
เรียบเรียง : อาจารย์ นะโม โมรา
กราฟฟิค : บอล เกฏษดา
โปรดิวเซอร์ : พี่ตุ๊ด นาฬิกา
ติดต่องานโชว์ – 080-0556696 (พี่ตุ๊ด นาฬิกา)
089-2772000 (ประจักษ์ชขัย ไหทองคำ)
อาม ชุติมา
 โฆษณา