หน้าแรก » เจเน็ต เขียว » คอร์ดเพลง ปลาย่างข้างแมว – เจเน็ต เขียว

คอร์ดเพลง ปลาย่างข้างแมว – เจเน็ต เขียว

คอร์ดกีตาร์ เนื้อเพลง
ปลาย่างข้างแมว – เจเน็ต เขียว

INTRO | D A | D Bm | G A | D | D |

 
ไว้ใจ
หมู่..ย่อนฮัก
หมู่เลยต้อ
Bm 
งเศร้า
 
ความผิดเ
ฮา..ถิ่ม
ฟืนเอาไว้ข้า
งไฟ
หมู่กะฮักม
าโดน..อีก
คนเป็นแฟนรู้
Bm 
ใจ
 
สิเฮ็ดจังไ
Em 
ด๋..บาดเทื
อนี่

 
หมู่กะ
ฮัก 
 
แฟนกะห
วง 
 
เลือก
Bm 
บ่ได้
 
ย่อนไว้
ใจ..ปล่อยเ
อี่ยนลงตมแล้วหม่
นหนี
หมู่ฮักตายแทน
ได้..บ่
มีต่อไปแล้วคำ
Bm 
นี่
 
มาหลอยเพื่อ
Em 
นซี้ 
 
มาขี้บนหลัง
คา

 
* ห
ลงเอาปลาย่างไว้ข้า
Bm 
งแมว
 
หลอยกินปลาเบิ๊ดแ
ล้ว 
 
นั่งฮ้องไ
ห่อยู่เถีย
งนา
Em 
หมู่มาแทงข้างหลัง…
อุ๊กอังใจตา
Bm 
ยวา
 
ไหลออก
มา..น้ำตา 
 
ความไ
ว้ใจ

 
** แซบบ่ห
มอ เอาแฟน
หมู่เฮาย
Bm 
กให้
 
ก็แค่ผู้ช
าย 
 
หาใ
หม่บ่อึดอยากดอกห
นา
 
พียงเสียความ
รู้สึก..เพื่อน
กินเพื่อนกันช่า
Bm 
งกล้า
 
สมปราร
ถนา 
 
อย่าไปเฮ็ดกับไผอีกเ
ด้อ

INSTRU | D A | Bm | G A | D |
INSTRU | G A | D A Bm | Em | A |

( *, ** )

 
ฮักแพงกัน
สา..สิเอาน้ำตา.. 
 
รักษาแผ
ลใจ

OUTRO | D A | D Bm | G A | D | D |

เนื้อเพลง
ไว้ใจหมู่..ย่อนฮักหมู่เลยต้องเศร้า
ความผิดเฮา..ถิ่มฟืนเอาไว้ข้างไฟ
หมู่กะฮักมาโดน..อีกคนเป็นแฟนรู้ใจ
สิเฮ็ดจังได๋..บาดเทือนี่….

หมู่กะฮัก แฟนกะหวง เลือกบ่ได้
ย่อนไว้ใจ..ปล่อยเอี่ยนลงตมแล้วหม่นหนี
หมู่ฮักตายแทนได้..บ่มีต่อไปแล้วคำนี่
มาหลอยเพื่อนซี้ มาขี้บนหลังคา…

** หลงเอาปลาย่างไว้ข้างแมว…
หลอยกินปลาเบิ๊ดแล้ว นั่งฮ้องไห่อยู่เถียงนา…
หมู่มาแทงข้างหลัง…อุ๊กอังใจตายวา…….
ไหลออกมา..น้ำตา ความไว้ใจ….

แซบบ่หมอ เอาแฟนหมู่เฮายกให้..
ก็แค่ผู้ชายหาใหม่บ่อึดอยากดอกหนา…
เพียงเสียความรู้สึก..เพื่อนกินเพื่อนกันช่างกล้า
สมปรารถนา อย่าไปเฮ็ดกับไผอีกเด้อ…

(ดนตรี)

( ** )

( ฮักแพงกันสา..สิเอาน้ำตา..รักษาแผลใจ )
ติดต่องานแสดง : 081-7111059,086-5096965
เพลง : ปลาย่างข้างแมว
ศิลปิน : เจเน็ต เขียว
คำร้อง/ทำนอง : ติงลี่ อ่อนศิลา
เรียบเรียงดนตรี : ติงลี่ อ่อนศิลา
ปลาย่างข้างแมว - เจเน็ต เขียว
 โฆษณา