คอร์ดเพลง กุดจี่กับขี้ควาย – มาวิน วงศพัทธ์

  
Text   
คอร์ดกีตาร์ เนื้อเพลง กุดจี่กับขี้ควาย
มาวิน วงศพัทธ์

INTRO | E | C#m | A | B | ( 2 Times )

 
E 
อมให้เขา 
 
ได้เป็นคนเดินร่ว
C#m 
มฝัน
 
A 
ขี่ยอ้ายหล่นข้างท
B 
าง 
 
หลุดจากหั
E 
วใจ
 
เปรียบเจ้าเ
A 
ป็นกุด
B 
จี่ 
 
อ้ายกะ
G#m 
ส่ำขี้ควายกอ
C#m 
งใหญ่
 
สิ
A 
ฮักเจ้าหลายส่ำใดกะบ่สมห
B 
วัง

E 
ถ่าแค่รอเว
B 
ลาให้เขาม
C#m 
าพ้อ
A 
คนที่เจ้าคึด
B 
ต่อ 
 
สิเดินร่ว
E 
มทาง
 
กองขี้ค
A 
วายคืออ้
B 
าย 
 
ยอม
G#m 
ได้ย้อนฮักน้อ
C#m 
งนาง
 
ด้
A 
วยเหตผุลหลา
B 
ยอย่างที่เฮาต้อ
E 
งไกล

 
* เมื่อสว
A 
รรค์ 
 
บ่ได้
B 
สั่งเฮามาเป็
C#m 
นคู่
 
สุดท้
A 
ายขี้ควายกะถืกเขี่ย
B 
ไป

 
** กุด
A 
จี่กับขี้ค
B 
วายมันบ่คู่
G#m 
กันกะพอ
C#m 
ฮู้อยู่
B 
 
สุดท้
A 
ายกะมีคน
B 
ฮู้มาขุดเจ้
E 
าไป
 
กันแดดกัน
A 
ฝนให้น
B 
าง 
 
กะบ่มี
G#m 
ทางได้ครองหั
C#m 
วใจ
 
A 
ฝ้าแนมเจ้าจนใ
B 
หญ่ 
 
สุดท้ายเขาเอ
C#m 
าไปครอง 
 
 
B 

 
*** ประ
E 
สากองขี้ควายบ่มีคุ
C#m 
ณค่า
 
A 
งยหน้าขึ้
B 
นฟ้า 
 
ก้มหน้ามอ
E 
งดิน
 
บ่เป็นห
A 
ยังน้องห
B 
ล่า 
 
สิบ่
G#m 
ไห่ให้ไผไ
C#m 
ด้ยิน
 
ทุกหยดน้้า
A 
ตาที่มันไหล
B 
ริน 
 
สิเช็ดเอ
E 
าดอก

INSTRU | E | C#m | A | B |
INSTRU | A | G#m | A | B |

( *, **, *** )

 
บ่เป็นห
A 
ยังน้อ
B 
งหล่า 
 
สิบ่
G#m 
ไห่ให้ไผไ
C#m 
ด้ยิน
 
ทุกหยดน้้า
A 
ตาที่มันไหล
B 
ริน 
 
สิเช็ดเอ
E 
าดอก

OUTRO | E B | C#m | A B | E | E |

เนื้อเพลง
ยอมให้เขา ได้เป็นคนเดินร่วมฝัน
เขี่ยอ้ายหล่นข้างทาง หลุดจากหัใจ
เปรียบเจ้าเป็นกุดจี่ อ้ายกะส่ำขี้ควายกองใหญ่
สิฮักเจ้าหลายส่ำใดกะบ่สมหวัง

ถ่าแค่รอเวลาให้เขามาพ้อ
คนที่เจ้าคึดต่อ สิเดินร่วมทาง
กองขี้ควายคืออ้าย ยอมได้ย้อนฮักน้องนาง
ด้วยเหตผุลหลายอย่าที่เฮาต้องไกล

เมื่อสวรรค์ บ่ได้สั่งเฮามาเป็นคู่
สุดท้ายขี้ควายกะถืกเขี่ยไป

กุดจี่กับขี้ควายมันบ่คู่กันกะพอฮู้อยู่
สุดท้ายกะมีคนฮู้มาขุดเจ้าไป
กันแดดกันฝนให้นาง กะบ่มีทางได้ครองหัวใจ
เฝ้าแนมเจ้าจนใหญ่ สุดท้ายเขาเอาไปครอง

ประสากองขี้ควายบ่มีคุณค่า
เงยหน้าขึ้นฟ้า ก้มหน้ามองดิน
บ่เป็นหยังน้องหล่า สิบ่ไห้ให้ไผได้ยิน
ทุกหยดน้้าตาที่มันไหลริน สิเช็ดเอาดอก

เมื่อสวรรค์ บ่ได้สั่งเฮามาเป็นคู่
สุดท้ายขี้ควายกะถืกเขี่ยไป

กุดจี่กับขี้ควายมันบ่คู่กันกะพอฮู้อยู่
สุดท้ายกะมีคนฮู้มาขุดเจ้าไป
กันแดดกันฝนให้นาง กะบ่มีทางได้ครองหัวใจ
เฝ้าแนมเจ้าจนใหญ่ สุดท้ายเขาเอาไปครอง

ประสากองขี้ควายบ่มีคุณค่า
เงยหน้าขึ้นฟ้า ก้มหน้ามองดิน
บ่เป็นหยังน้องหล่า สิบ่ไห้ให้ไผได้ยิน
ทุกหยดน้้าตาที่มันไหลริน สิเช็ดเอาดอก

บ่เป็นหยังน้องหล่า สิบ่ไห้ให้ไผได้ยิน
ทุกหยดน้้าตาที่มันไหลริน สิเช็ดเอาดอก
เพลง กุดจี่กับขี้ควาย
ศิลปิน มาวิน วงศพัทธ์
คำร้อง/ทำนอง ต้า ชัลวาล
เรียบเรียง HD สตูดิโอ (โคกอิโด่ย)
กุดจี่กับขี้ควาย - มาวิน วงศพัทธ์
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend