หน้าแรก » ตุ๊ก บองหลา » คอร์ดเพลง ทุกทีที่คิดถึง – ตุ๊ก บองหลา

คอร์ดเพลง ทุกทีที่คิดถึง – ตุ๊ก บองหลา


Capo #1
INTRO | C | C | C | C | C | C |
INTRO | C | Am | F G | C |
INTRO | Em | Am | Dm | G |

 
ไม่ได้
ยินเสียงเธอ 
 
ผ่านทาง
Am 
เบอร์หลายวัน
 
ใจของ
ฉันมันก็เ
ริ่มโรยแรงอ่อ
นล้า
 
ฝากข้อค
Em 
วามทุกที 
 
ที่ฉัน
Am 
โทรไปหา
 
นั่งม
Dm 
องเวลา 
 
มีปัญ
หาหรืออย่างไร

 
ได้แต่น
อนนับดาว 
 
เฝ้ารอ
Am 
เธอเรื่อยมา
 
ฝากลม
พาว่าคิด
ถึงเธอรู้บ้างไ
หม
 
ปล่อยให้
Em 
ฉันสับสน 
 
เสียจนแ
Am 
ทบขาดใจ
 
ทร
Dm 
มานแค่ไหน 
 
ได้แต่ค
อย

 
หายไปไหน
กัน 
 
คนที่ฉันห่วง
หา
 
ความเหงาเข้า
Am 
มาพาให้ใจได้แต่ห
งอย
 
ไม่ได้
Em 
ยินเสียงเธอ 
 
ได้แต่
Am 
เพ้อรอคอย
 
กำลัง
Dm 
ใจลดน้อยลงทุ
กที

 
อยากให้
รู้ว่าใจ 
 
คนห่าง
Am 
ไกลคนหนึ่ง
 
คิดถึงเ
ธอเหลือเ
กินตอ
นนี้
 
หากเธอ
Em 
ไม่โทรกลับ 
 
โปรดช่วย
Am 
รับสายที
 
รู้ไหม
Dm 
คนทางนี้ 
 
เขาคิด
ถึง

INSTRU | C | Am | F G | C | Em | Am | Dm | G |

 
หายไปไหน
กัน 
 
คนที่ฉันห่วง
หา
 
ความเหงาเข้า
Am 
มาพาให้ใจได้แต่ห
งอย
 
ไม่ได้
Em 
ยินเสียงเธอ 
 
ได้แต่
Am 
เพ้อรอคอย
 
กำลัง
Dm 
ใจลดน้อยลงทุ
กที

 
อยากให้
รู้ว่าใจ 
 
คนห่าง
Am 
ไกลคนหนึ่ง
 
คิดถึงเ
ธอเหลือเ
กินตอ
นนี้
 
หากเธอ
Em 
ไม่โทรกลับ 
 
โปรดช่วย
Am 
รับสายที
 
รู้ไหม
Dm 
คนทางนี้ 
 
เขาคิด
ถึง

 
หากเธอ
Em 
ไม่โทรกลับ 
 
โปรดช่วย
Am 
รับสายที
 
รู้ไหม
Dm 
คนทางนี้ 
 
เขาคิด
ถึง…


ไม่ได้ยินเสียงเธอ ผ่านทางเบอร์หลายวัน
ใจของฉันมันก็เริ่มโรยแรงอ่อนล้า
ฝากข้อความทุกที ที่ฉันโทรไปหา
นั่งมองเวลา มีปัญหาหรืออย่างไร

ได้แต่นอนนับดาว เฝ้ารอเธอเรื่อยมา
ฝากลมพาว่าคิดถึงเธอรู้บ้างไหม
ปล่อยให้ฉันสับสน เสียจนแทบขาดใจ
ทรมานแค่ไหน ได้แต่คอย

หายไปไหนกัน คนที่ฉันห่วงหา
ความเหงาเข้ามาพาให้ใจได้แต่หงอย
ไม่ได้ยินเสียงเธอ ได้แต่เพ้อรอคอย
กำลังใจลดน้อยลงทุกที

อยากให้รู้ว่าใจ คนห่างไกลคนหนึ่ง
คิดถึงเธอเหลือเกินตอนนี้
หากเธอไม่โทรกลับ โปรดช่วยรับสายที
รู้ไหมคนทางนี้ เขาคิดถึง

( ดนตรี )

หายไปไหนกัน คนที่ฉันห่วงหา
ความเหงาเข้ามาพาให้ใจได้แต่หงอย
ไม่ได้ยินเสียงเธอ ได้แต่เพ้อรอคอย
กำลังใจลดน้อยลงทุกที

อยากให้รู้ว่าใจ คนห่างไกลคนหนึ่ง
คิดถึงเธอเหลือเกินตอนนี้
หากเธอไม่โทรกลับ โปรดช่วยรับสายที
รู้ไหมคนทางนี้ เขาคิดถึง

หากเธอไม่โทรกลับ โปรดช่วยรับสายที
รู้ไหมคนทางนี้ เขาคิดถึง…


รูปภาพคอร์ด ทุกทีที่คิดถึง – ตุ๊ก บองหลา

คอร์ดเพลง ทุกทีที่คิดถึง - ตุ๊ก บองหลา

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง ทุกทีที่คิดถึง (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง ตุ๊ก บองหลา
ทุกทีที่คิดถึง - ตุ๊ก บองหลา
 โฆษณา