คอร์ดเพลง เป็นเหมือนกันไหม – นครหลวง

  
Text   

คอร์ดเพลง : เป็นเหมือนกันไหม นครหลวง

คอร์ดเพลง เป็นเหมือนกันไหม - นครหลวง

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single นครหลวง : เป็นเหมือนกันไหม

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง เป็นเหมือนกันไหม คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


Tune to Eb

 
ภาพเก่าไม่เคยห
G 
าย 
 
มันยังอยุ่ใน
Bm 
ใจ
 
ยังคงเก็บมัน
Em 
ไว้อยุ่ในนี้เรื่อ
D 
ยมา
 
พยามจะลืมมันไ
C 
ป 
 
ไม่ให้มันค้า
Bm 
งคา
 
แต่เหมือนเว
Am 
ลามันไม่ช่วยอะ
D 
ไร

 
ภาพเก่ายังหลอกห
G 
ลอน 
 
ทุกคืนในตอน
Bm 
นอน
 
เรื่องเก่ายังมา
Em 
ย้อนทำให้ฉันนั้นเหง
D 
าใจ
 
พยายามจะนอนให้ห
C 
ลับ 
 
ไม่ให้คิดถึ
Bm 
งใคร
 
มันเหงาหั
Am 
วใจทุกครั้งที่
D 
คิด.. 
 
ถึ
G 
งเธอ

G 
กี่ปีจะผ่
Bm 
านพ้นไม่
Em 
เคยลืมเธอสัก
D 
วัน
 
เธอ
C 
ติดอยู่ในความ
Bm 
ฝัน 
 
ของ
Am 
ฉันทุกค่ำ
D 
คืน

 
แค่อยาก
Em 
รู้ว่าเธอจะเป็นเหมือน
EmM7 
กันหรือเปล่า
Em6 
ฉันยังคง
Em7 
ฝืน.. 
 
 
Am 
คิดถึงเธอทุกคืนเหมือนเ
D 
ดิม

 
ภาพเก่าไม่เคยห
G 
าย 
 
มันยังอยุ่ใน
Bm 
ใจ
 
ยังคงเก็บมัน
Em 
ไว้อยุ่ในนี้เรื่อ
D 
ยมา
 
พยามจะลืมมันไ
C 
ป 
 
ไม่ให้มันค้า
Bm 
งคา
 
แต่เหมือนเว
Am 
ลามันไม่ช่วยอะ
D 
ไร

 
ภาพเก่ายังหลอกห
G 
ลอน 
 
ทุกคืนในตอน
Bm 
นอน
 
เรื่องเก่ายังมา
Em 
ย้อนทำให้ฉันนั้นเหง
D 
าใจ
 
พยายามจะนอนให้ห
C 
ลับ 
 
ไม่ให้คิดถึ
Bm 
งใคร
 
มันเหงาหั
Am 
วใจทุกครั้งที่
D 
คิด.. 
 
ถึ
G 
งเธอ

INSTRU | G Bm | Em D | C Bm | Am D |

 
แค่อยาก
Em 
รู้ว่าเธอจะเป็นเหมือน
EmM7 
กันหรือเปล่า
Em6 
ฉันยังคง
Em7 
ฝืน.. 
 
 
Am 
คิดถึงเธอทุกคืนเหมือนเ
D 
ดิม

 
ภาพเก่าไม่เคยห
G 
าย 
 
มันยังอยุ่ใน
Bm 
ใจ
 
ยังคงเก็บมัน
Em 
ไว้อยุ่ในนี้เรื่อ
D 
ยมา
 
พยามจะลืมมันไ
C 
ป 
 
ไม่ให้มันค้า
Bm 
งคา
 
แต่เหมือนเว
Am 
ลามันไม่ช่วยอะ
D 
ไร

 
ภาพเก่ายังหลอกห
G 
ลอน 
 
ทุกคืนในตอน
Bm 
นอน
 
เรื่องเก่ายังมา
Em 
ย้อนทำให้ฉันนั้นเหง
D 
าใจ
 
พยายามจะนอนให้ห
C 
ลับ 
 
ไม่ให้คิดถึ
Bm 
งใคร
 
มันเหงาหั
Am 
วใจทุกครั้งที่
D 
คิด.. 
 
ถึ
G 
งเธอ

 
อาจเป็น
G 
ฉันคนเดียวที่
Bm 
ยังคงคิดถึง
 
อาจเป็น
Em 
ฉันคนเดียวที่ยัง
D 
คงลึกซึ้ง
 
เรื่องร
C 
าวเวลาที่ผ่านแม้
Bm 
มันจะเนิ่นนาน
Am 
แต่ฉันไม่เคยลื
D 
มไป

 
อาจเป็น
G 
ฉันคนเดียวที่
Bm 
ยังคงมองหา
 
อาจเป็น
Em 
ฉันคนเดียวที่ยอมเสี
D 
ยเวลา
 
เฝ้า
C 
รอและมองเหม่อ 
 
หวังว่า
Bm 
เธอจะกลับมา
Am 
แต่แล้วก็ต้องเสี
D 
ยใจ

 
ภาพเก่าไม่เคยห
G 
าย 
 
มันยังอยุ่ใน
Bm 
ใจ
 
ยังคงเก็บมัน
Em 
ไว้อยุ่ในนี้เรื่อ
D 
ยมา
 
พยามจะลืมมันไ
C 
ป 
 
ไม่ให้มันค้า
Bm 
งคา
 
แต่เหมือนเว
Am 
ลามันไม่ช่วยอะ
D 
ไร

 
ภาพเก่ายังหลอกห
G 
ลอน 
 
ทุกคืนในตอน
Bm 
นอน
 
เรื่องเก่ายังมา
Em 
ย้อนทำให้ฉันนั้นเหง
D 
าใจ
 
พยายามจะนอนให้ห
C 
ลับ 
 
ไม่ให้คิดถึ
Bm 
งใคร
 
มันเหงาหั
Am 
วใจทุกครั้งที่
D 
คิด.. 
 
ถึ
G 
งเธอ…


ภาพเก่าไม่เคยหาย มันยังอยุ่ในใจ
ยังคงเก็บมันไว้อยุ่ในนี้เรื่อยมา
พยามจะลืมมันไป ไม่ให้มันค้างคา
แต่เหมือนเวลามันไม่ช่วยอะไร

ภาพเก่ายังหลอกหลอน ทุกคืนในตอนนอน
เรื่องเก่ายังมาย้อนทำให้ฉันนั้นเหงาใจ
พยายามจะนอนให้หลับ ไม่ให้คิดถึงใคร
มันเหงาหัวใจทุกครั้งที่คิด.. ถึงเธอ

กี่ปีจะผ่านพ้นไม่เคยลืมเธอสักวัน
เธอติดอยู่ในความฝัน ของฉันทุกค่ำคืน

แค่อยากรู้ว่าเธอจะเป็นเหมือนกันหรือเปล่า
ฉันยังคงฝืน.. คิดถึงเธอทุกคืนเหมือนเดิม

ภาพเก่าไม่เคยหาย มันยังอยุ่ในใจ
ยังคงเก็บมันไว้อยุ่ในนี้เรื่อยมา
พยามจะลืมมันไป ไม่ให้มันค้างคา
แต่เหมือนเวลามันไม่ช่วยอะไร

ภาพเก่ายังหลอกหลอน ทุกคืนในตอนนอน
เรื่องเก่ายังมาย้อนทำให้ฉันนั้นเหงาใจ
พยายามจะนอนให้หลับ ไม่ให้คิดถึงใคร
มันเหงาหัวใจทุกครั้งที่คิด.. ถึงเธอ

( ดนตรี )

แค่อยากรู้ว่าเธอจะเป็นเหมือนกันหรือเปล่า
ฉันยังคงฝืน.. คิดถึงเธอทุกคืนเหมือนเดิม

ภาพเก่าไม่เคยหาย มันยังอยุ่ในใจ
ยังคงเก็บมันไว้อยุ่ในนี้เรื่อยมา
พยามจะลืมมันไป ไม่ให้มันค้างคา
แต่เหมือนเวลามันไม่ช่วยอะไร

ภาพเก่ายังหลอกหลอน ทุกคืนในตอนนอน
เรื่องเก่ายังมาย้อนทำให้ฉันนั้นเหงาใจ
พยายามจะนอนให้หลับ ไม่ให้คิดถึงใคร
มันเหงาหัวใจทุกครั้งที่คิด.. ถึงเธอ

อาจเป็นฉันคนเดียวที่ยังคงคิดถึง
อาจเป็นฉันคนเดียวที่ยังคงลึกซึ้ง
เรื่องราวเวลาที่ผ่านแม้มันจะเนิ่นนาน
แต่ฉันไม่เคยลืมไป

อาจเป็นฉันคนเดียวที่ยังคงมองหา
อาจเป็นฉันคนเดียวที่ยอมเสียเวลา
เฝ้ารอและมองเหม่อ หวังว่าเธอจะกลับมา
แต่แล้วก็ต้องเสียใจ

ภาพเก่าไม่เคยหาย มันยังอยุ่ในใจ
ยังคงเก็บมันไว้อยุ่ในนี้เรื่อยมา
พยามจะลืมมันไป ไม่ให้มันค้างคา
แต่เหมือนเวลามันไม่ช่วยอะไร

ภาพเก่ายังหลอกหลอน ทุกคืนในตอนนอน
เรื่องเก่ายังมาย้อนทำให้ฉันนั้นเหงาใจ
พยายามจะนอนให้หลับ ไม่ให้คิดถึงใคร
มันเหงาหัวใจทุกครั้งที่คิด.. ถึงเธอ…


รูปภาพคอร์ด เป็นเหมือนกันไหม – นครหลวง

คอร์ดเพลง เป็นเหมือนกันไหม - นครหลวง

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง เป็นเหมือนกันไหม (คอร์ด)

คำร้อง ทำนอง โย สะแบงบิน
เรียบเรียง รัชกวี เนื่องศรี
ติดต่องานแสดง : 08 777 666 58
คอร์ดเพลง เป็นเหมือนกันไหม - นครหลวง
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend