หน้าแรก » นก บันนังสตาร์ » คอร์ดเพลง ใจอันธพาล – นก บันนังสตาร์

คอร์ดเพลง ใจอันธพาล – นก บันนังสตาร์

คอร์ดกีตาร์ เนื้อเพลง ใจอันธพาล
นก บันนังสตาร์

INTRO | B |
INTRO | Em | Bm | Am | B | Em |

 
ไม่
Em 
รักกันแล้วหรือไง 
 
หมดเยื่
Bm 
อใยไร้ความรู้สึก
 
เมื่
Em 
อเธอไม่เคยสำนึก 
 
ไม่เห
ลืออะไรไม่จดจำ
 
จา
Em 
กคนหัวใจเลงๆ 
 
ที่
Bm 
เคยว่าดีทุกคำ
 
ทุกอ
ย่างที่ทำให้เธอไม่มีความห
มาย

 
เมื่
Em 
อเจอผู้ชายในฝัน 
 
Bm 
นนั้นที่เขาดีกว่า
 
ฉั
Em 
นกลายเป็นคนชั่วช้า 
 
เหตุ
ผลหามามากมาย
 
พร
Em 
ะเอกตัวจริงเป็นเขาคนนั้น 
 
ส่ว
Bm 
นฉันนั้นคือผู้ร้าย
 
แต่
ตัวนางเอกเจ้
าชู้ใจง่าย 
 
เพิ่
Bm 
งรู้หูตาส
Em 
ว่าง

 
* ฉันมันตั
Am 
วโกงเขาเป็นฮี
Em 
โร่
 
ฉันมันน่
Am 
าโง่เขาโอทุ
Em 
กอย่าง
 
ใจเล
งๆ 
 
ยอมหลีกทางยอมอก
หัก 
 
โอ้ย…

 
** เธอเห็นฉันเป็นไอ้วา
ยร้ายทำดีให้ต
ายก็ไม่
Em 
รัก
 
ปิดฉ
ากสุดท้ายต้องอกหัก
รักเองเ
จ็บเองนักเล
งพอ
 
เธอเห็นฉันเป็นอันธ
พาลเป็นไอ้ตัวม
ารก้างขวา
Em 
งคอ
 
ไปรักกันให้
Am 
พอไป ไปอ้อร้อ ไอ้ม่อน
าน
 
(รักกันให้ถึงตาย)
Em 
 

INSTRU | C D | Em | C | B | G | A | C | D | Em |

( *, **, ** )

OUTRO | Em | Em |

เนื้อเพลง
ไม่รักกันแล้วหรือไง หมดเยื่อใยไร้ความรู้สึก
เมื่อเธอไม่เคยสำนึก ไม่เหลืออะไรไม่จดจำ
จากคนหัวใจเลงๆ ที่เคยว่าดีทุกคำ
ทุกอย่างที่ทำให้เธอไม่มีความหมาย

เมื่อเจอผู้ชายในฝัน คนนั้นที่เขาดีกว่า
ฉันกลายเป็นคนชั่วช้า เหตุผลหามามากมาย
พระเอกตัวจริงเป็นเขาคนนั้น ส่วนฉันนั้นคือผู้ร้าย
แต่ตัวนางเอกเจ้าชู้ใจง่าย เพิ่งรู้หูตาสว่าง

* ฉันมันตัวโกงเขาเป็นฮีโร่
ฉันมันน่าโง่เขาโอทุกอย่าง
ใจเลงๆ ยอมหลีกทางยอมอกหัก โอ้ย…

** เธอเห็นฉันเป็นไอ้วายร้ายทำดีให้ตายก็ไม่รัก
ปิดฉากสุดท้ายต้องอกหัก รักเองเจ็บเองนักเลงพอ
เธอเห็นฉันเป็นอันธพาลเป็นไอ้ตัวมารก้างขวางคอ
ไปรักกันให้พอไป ไปอ้อร้อ ไอ้ม่อนาน
(รักกันให้ถึงตาย)

ดนตรี

( *, **, ** )
คอร์ด เนื้อเพลง ใจอันธพาล – นก บันนังสตาร์
ใจอันธพาล : นก บันนังสตาร์
 โฆษณา