หน้าแรก » THE RICHMAN TOY » คอร์ดเพลง บินถลาลม – THE RICHMAN TOY

คอร์ดเพลง บินถลาลม – THE RICHMAN TOY

คอร์ดกีตาร์ เนื้อเพลง บินถลาลม – THE RICHMAN TOY

INTRO | C | Eb ( 3 Times ) | C | F | Eb |

 
หกระเ
หินระบมซวน
Em 
เซมัวเมาเศร้าห
Am 
มอง
 
เหมือนคนยำเ
ปลร่วงหล่นจาก
ฟ้า
 
หรือจมท
ะเลเจ้าจึงเศร้า
ซึม
 
หกคะ
ล้มก็ช่างประ
Em 
ไรหากมีแรงเ
Am 
หลือ
 
ค่อยลุกขึ้นใ
หม่เหนื่อยไปก็
พัก
 
พักให้ชื่น
ใจก่อนโบยและ
บิน

Bb 
 
ห่าฝนใหญ่จะผ่านพ้นไปไม่
ช้า
 
สี่ค
Bb 
รั้งเจ็บหรือเจ็ดครั้งปวดก็
ฟ้าลิขิตมาให้

 
** กางปีก
บิน 
 
โดดจากดินแล้ว
โผ
 
บิน
Bb 
ถลา 
 
ให้เ
จ้าจงตีปีก 
 
 
บินแล้วโผ 
 
โฮ้โฮโฮ
 
บิน
Bb 
ถลา 
 
แล้วท้า
ทายดวงตะวัน

 
ก็จง
บิน 
 
ไม่ว่าเช่นไ
Em 
รแต่จงบิ
Am 
นไป
 
ด้วยความเข้
าใจบินต่ำบิน
สูง
 
ก็เอาตามใ
จลีลาเจ้าเอง
 
จะส่ง
ยิ้มและเป็นแร
Em 
งใจดั่งนกเกื้
Am 
อหนุน
 
ให้เจ้าบินไปจ
ะคอยช่วยเห
ลือ
 
ให้ลุกขึ้นใหม่
อยู่กับเจ้าเอง

( * , ** )

INSTRU | F | F | Bm9/F# | C |

 
สู่ความ
ฝัน 
 
สู่จุดห
Em 
มาย 
 
อันเส
รี

( ** )

Eb 
ท้าทายดวงตะ
วัน
 
แล้วท้า
Eb 
ทายดวงตะ
วัน

เนื้อเพลง
หกระเหินระบมซวนเซ มัวเมาเศร้าหมอง
เหมือนคนหยำเป ร่วงหล่นจากฟ้า
หรือจมทะเล เจ้าจึงเศร้าซึม
หกขะล้มก็ช่างปะไร
หากมีเเรงเหลือ ค่อยลุกขึ้นใหม่
เหนื่อยไปก็พัก พักให้ชื่นใจ ก่อนโบยและบิน

*ห่าฝนใหญ่ จะผ่านพ้นไป ไม่ช้า
สี่ครั้งเจ็บหรือเจ็ดครั้งปวด ก็ฟ้าลิขิตมาให้

**กางปีกบินโดดจากดินเเล้วโผ
บินถลา ให้เจ้าจงตีปีก บินแล้วโผ
บินถลา แล้วท้าทายดวงตะวัน
(สู่ความฝัน สู่จุดหมาย อันเสรี)

ก็จงบินไม่ว่าเช่นไร
แต่จงบินไปด้วยความเข้าใจ
บินต่ำบินสูง ก็เอาตามใจ ลีลาเจ้าเอง

จะส่งยิ้มเพื่อเป็นเเรงใจ
ดั่งลมเกื้อหนุน ให้เจ้าบินไป
จะคอยช่วยเหลือ ให้ลุกขึ้นใหม่ อยู่กับเจ้าเอง
คำร้อง : แจ๊ปวีร์ , พีระนัต สุขสำราญ
ทำนอง : The Richman toy, รุ่งโรจน์ อุปถัมภ์โพธิวัฒน์
เรียบเรียง : The Richman toy, รุ่งโรจน์ อุปถัมภ์โพธิวัฒน์
THE RICHMAN TOY
 โฆษณา