หน้าแรก » เสือ ติดปีก » คอร์ดเพลง ดอกฟ้าหมาวัด – เสือ ติดปีก

คอร์ดเพลง ดอกฟ้าหมาวัด – เสือ ติดปีก

คอร์ดเพลง ดอกฟ้าหมาวัด เสือ ติดปีก

เสือ ติดปีก

คอร์ดเพลง ดอกฟ้าหมาวัด

ศิลปิน : เสือ ติดปีก

แนวเพลง : #อีสาน

Single เพลงใหม่ 2018

คีย์คอร์ดเพลง ดอกฟ้าหมาวัด คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง

คอร์ด

INTRO | D F#m | Bm D | G A | D |
INTRO | D Bm | Em A | D A | D |

 
จอบเบิ่งดอก
ฟ้า 
 
อ้ายมันแ
ค่หมา
Bm 
วัด
 
เปรียบเหมือนดังหมาจร
จัด 
 
บ่
มีที่ซุกหัวน
อน
 
ค่ำไหนนอน
นั้น 
 
บ่อ
Bm 
มีไผเอื้อา
Em 
ทร
 
อ้
ายกะแค่คน
จร 
 
กลางดินกลางด
อนไร้วาสนา

 
มาพบคน
ดี 
 
น้องอยู่
F#m 
สูงสุด
Bm 
สอย
 
อ้ายกะเฝ้ารอค
อย 
 
เมื่อไ
หร่เจ้าจะโน้ม
มา
 
เฝ้าคอยคน
ดี 
 
 
Bm 
น้องกะบ่หั
Em 
วซา
 
แนมอ้
ายคือจั่งผี
บ้า
 
ไร้วาส
นาไร้คนส
นใจ 
 
 

 
* รอฟ้าลม
Em 
ฝน 
 
 
พัดให้เจ้าโน้
Bm 
มมา
 
อ้ายสู้อุต
ส่า 
 
คอย
ท่าทุกคืนทุกวัน
 
เพราะฮักค
Bm 
นดี 
 
 
รอแม้นานแส
Em 
นนาน
 
ฝ้าเหมือนแมวเฝ้าบ้
าน
 
เมื่อไหร่จอมข
วัญ 
 
จะเอื้อมมาหา

 
** อ้ายอยู่ตรง
นี้ 
 
อีก
F#m 
กี่ปีก็รอ
Bm 
ไหว
 
มีค
นผ่านมา 
 
ผ่านไ
ป 
 
กะบ่สน
ใจอ้ายยังรอ
ถ้า
 
เพราะฮักมั่น
Bm 
คง 
 
โฉม
ยงจงคิดเมต
Em 
ตา
 
อ้
ายนี้ยังรอ
ถ้า 
 
เฝ้ารอดอก
ฟ้า 
 
หมาวัดยั
งคอย

INSTRU | Em A | Bm | D | A |
INSTRU | Bm | Em | A F#m | A D |

( * ) ( ** )

OUTRO | Em A | Bm | Em A | G | D |

เนื้อเพลง
จอบเบิ่งดอกฟ้า อ้ายมันแค่หมาวัด
เปรียบเหมือนดังหมาจรจัด บ่มีที่ซุกหัวนอน
ค่ำไหนนอนนั้น บ่อมีไผเอื้อาทร
อ้ายกะแค่คนจร กลางดินกลางดอนไร้วาสนา

มาพบคนดี น้องอยู่สูงสุดสอย
อ้ายกะเฝ้ารอคอย เมื่อไหร่เจ้าจะโน้มมา
เฝ้าคอยคนดี น้องกะบ่หัวซา
แนมอ้ายคือจั่งผีบ้า
ไร้วาสนาไร้คนสนใจ

* รอฟ้าลมฝน พัดให้เจ้าโน้มมา
อ้ายสู้อุตส่า คอยท่าทุกคืนทุกวัน
เพราะฮักคนดี รอแม้นานแสนนาน
เฝ้าเหมือนแมวเฝ้าบ้าน
เมื่อไหร่จอมขวัญ จะเอื้อมมาหา

** อ้ายอยู่ตรงนี้ อีกกี่ปีก็รอไหว
มีคนผ่านมา ผ่านไป กะบ่สนใจอ้ายยังรอถ้า
เพราะฮักมั่นคง โฉมยงจงคิดเมตตา
อ้ายนี้ยังรอถ้า เฝ้ารอดอกฟ้า หมาวัดยังคอย

( ดนตรี )

( * ) ( ** )
ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
ศิลปิน เสือ ติดปีก พีโอมิวสิค
เพลง ดอกฟ้าหมาวัด
เนื้อร้อง/ทำนอง เสือ ติดปีก
ดนตรี จั๊กจั่น
เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Search

🎸 คอร์ดที่ใกล้เคียงเพลงนี้ :