หน้าแรก » สบาย คุณวุฒิ » คอร์ดเพลง บ่มีไผเหงาตาย – สบาย คุณวุฒิ ft.อั้ม พัชรีญา

คอร์ดเพลง บ่มีไผเหงาตาย – สบาย คุณวุฒิ ft.อั้ม พัชรีญา

คอร์ดเพลง บ่มีไผเหงาตาย สบาย คุณวุฒิ ft.อั้ม พัชรีญา

สบาย คุณวุฒิ

คอร์ดเพลง บ่มีไผเหงาตาย

ศิลปิน : สบาย คุณวุฒิ

แนวเพลง : #อีสาน

Single เพลงใหม่ 2018

คีย์คอร์ดเพลง บ่มีไผเหงาตาย คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง

คอร์ด

Tune to Eb
INTRO | D Dsus4 Daug | F#m Bm |
INTRO | G F#m Em | D |

 
สิให้อ้
ายอยู่ในฐานะไ
F#m 
ด๋
 
ความสั
Bm 
มพันธ์ของเฮามันอธิบาย
F#m 
ยาก
 
บางทีกะ
ดูมีค่า 
 
บางเว
F#m 
ลาก็สำคัญ
 
บางทีกะ
Em 
เฮ็ด คือจั๊ง
กัน 
 
บ่มี.
..ความหมาย

 
* สถา
นะอ้ายบ่ชั
ดเจน
 
ย้อนหั
F#m 
วใจเจ้ามาเปลี่ย
Bm 
นไป
 
แวว
ตาที่ดูห่างไกล 
 
มันบอกควา
มจริง

 
** ถ้าเจ้าบ่
ฮัก 
 
กะบอกบ่
ฮัก
 
บ่ต้องมา
F#m 
เฮ็ดคือคนยังฮั
Bm 
กกัน
 
บ่
มีผู้ได๋ต้องก
ารดอกเด้อ เศ
ษใจ
 
อาจสิเห
งา 
 
แต่กะบ่ต
าย
 
แค่คนใจ
F#m 
ร้ายคนนึงจา
Bm 
กไป
 
บ่
มีดอกคนเหง
าตาย เจ้าบ่ต้อ
งห่วง

INSTRU | Bm | A | G | A |
INSTRU | G A | F#m Bm | G A | D |

( * ) ( ** )

 
บ่
Em 
มีผู้ได๋เหง
าตาย.. ฮือๆ..

เนื้อเพลง
สิให้อ้ายอยู่ในฐานะได๋
ความสัมพันธ์ของเฮามันอธิบายยาก
บางทีกะดูมีค่า บางเวลาก็สำคัญ
บางทีกะเฮ็ด คือจั๊งกัน บ่มีความหมาย

* สถานะอ้ายบ่ชัดเจน ย้อนหัวใจเจ้ามาเปลี่ยนไป
แววตาที่ดูห่างไกล มันบอกความจริง

** ถ้าเจ้าบ่ฮัก กะบอกบ่ฮัก
บ่ต้องมาเฮ็ดคือคนยังฮักกัน
บ่มีผู้ได๋ต้องการดอกเด้อ เศษใจ
อาจสิเหงา แต่กะบ่ตาย
แค่คนใจร้ายคนนึงจากไป
บ่มีดอกคนเหงาตาย เจ้าบ่ต้องห่วง

( ซ้ำ *, **, ** )

บ่มีผู้ได๋เหงาตาย เจ้าบ่ต้องห่วง…
ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
คอร์ด บ่มีไผเหงาตาย
ศิลปิน สบาย คุณวุฒิ
คำร้อง/ทำนอง : อาชาติดปีก
 โฆษณา