หน้าแรก » ต้าร์ อรุโณทัย » คอร์ดเพลง คำอ้อนวอน – ต้าร์ อรุโณทัย

คอร์ดเพลง คำอ้อนวอน – ต้าร์ อรุโณทัย

คอร์ดเพลง คำอ้อนวอน ต้าร์ อรุโณทัย

ต้าร์ อรุโณทัย

คอร์ดเพลง คำอ้อนวอน

ศิลปิน : ต้าร์ อรุโณทัย

แนวเพลง : #อีสาน

Single เพลงใหม่ 2018

คีย์คอร์ดเพลง คำอ้อนวอน คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง

คอร์ด

INTRO | A | D | A | E |

 
ขาคงดีทุกอย่างจนอ้ายต้องว
างน้องไว้
 
ปิดประตูหัวใจให้คนที่
มาทีหลัง
ถึงฮักอ้ายสุดใจ 
 
แต่สุ
F#m 
ดท้ายมันก็
พัง
 
คงเห
ลือเพียงฮอย
น้ำตาที่ยังริ
นไหล

 
* แต่
ใจยังบอกให้สู้ 
 
ถึงสิ
อยู่ในฐานะอิห
ยัง
 
บ่ได้
F#m 
อยู่ในใจขอให้อ
ยู่ข้างๆ
 
เซา
ฮักก็บ่เป็นหยัง 
 
ให้น้องเฮ็ด
ใจสาก่อน

 
** นี่คือ
คำอ้อนวอนจา
C#m 
กคนที่ฮักอ้า
F#m 
 
ถูกผลักไสออกจ
ากหัวใจ
 
แม้อ้ายบ่แ
คร์บ่แลแค่เ
ผื่อน้ำตา
 
คำว่าเ
ลิกอดใจไว้
C#m 
สาก่อน
F#m 
 
ถึงว่าถูกถอดถ
อนจนบ่เหลือ
ค่า
 
ขออ้ายได้บ่ ให้ลิโ
ตนน้ำตา
 
ที่มันไ
หลมันปานฟ้าฮั่
ว 
 
ลมหา
ยใจสุดท้าย

 
***
F#m 
..ถึงจบแบบ
ใด๋ตอนสุดท้าย
..ยื้อเวลาเวลาให้อ้ายบ่ไปสาก่อน
F#m 
..ขอโอกาสจาก
คนกำลังจะทิ้ง
..ถ้าปาฏิหาริย์มันบ่มีจริง 
 
น้องก็จำ
สิยอม

INSTRU | A C#m | F#m E | D | E | A |

( *, **, *** )

 
ถ้าปาฏิหาริย์มันบ่มีจริง น้องจำสิยอม
 

OUTRO | A | D | A | E | A |เนื้อเพลง
เขาคงดีทุกอย่างจนอ้ายต้องวางน้องไว้
เปิดประตูหัวใจให้คนที่มาทีหลัง
ถึงฮักอ้ายสุดใจ แต่สุดท้ายมันก็พัง
คงเหลือเพียงฮอยน้ำตาที่ยังรินไหล

* แต่ใจยังบอกให้สู้ ถึงสิอยู่ในฐานะอิหยัง
บ่ได้อยู่ในใจพอได้อยู่ข้างๆ
เซาฮักก็บ่เป็นหยัง ให้น้องเฮ็ดใจสาก่อน

** นี่คือคำอ้อนวอนจากคนที่ฮักอ้าย
ถูกผลักไสออกจากหัวใจ
แม้อ้ายบ่แคร์บ่แลแค่เผื่อน้ำตา
คำว่าเลิกอดใจไว้สาก่อน
ถึงว่าถูกถอดถอนจนบ่เหลือค่า
ขออ้ายได้บ่ ให้ลิโตนน้ำตา
ที่มันไหลมันปานฟ้าฮั่ว ลมหายใจสุดท้าย

*** ถึงจบแบบใด๋ตอนสุดท้าย
ยื้อเวลาเวลาให้อ้ายบ่ไปสาก่อน
ขอโอกาสจากคนกำลังจะทิ้ง
ถ้าปฏิหารมันบ่มีจริง น้องก็จำสิยอม

( ดนตรี )

ถ้าปฏิหารมันบ่มีจริง น้องจำสิยอม

( ดนตรี )
ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง คำอ้อนวอน (คอร์ด)
ศิลปิน ต้าร์ อรุโณทัย
คำร้อง ปรีชา ปัดภัย
เรียบเรียง นัธทวัฒน์ มีดินดำ
ซาวด์มีแฮง เรคคอร์ด 08 777 666 58
 โฆษณา