คอร์ดเพลง เหตุผลไม่เพียงพอ – ก๊อก กิจติเดช

  
Text   

เหตุผลไม่เพียงพอ – ก๊อก กิจติเดช


INTRO | F G | Am | F G | Am |

 
วั
F 
นที่เธอจา
G 
กไป 
 
 
Em 
วันที่ฉันไม่เหลื
Am 
อใคร 
 
เสียน้ำ
F 
ตาทุรนทุร
G 
ายให้เธอกลั
C 
บมา
 
ฉัน
F 
คงไม่มีอ
G 
ะไร 
 
เธอบอก
Em 
ไปกับเขามัน
Am 
ดีกว่า 
 
พูดต
F 
รงไม่ลงไม่ล
G 
าสักคำ
C 
 
ฝื
F 
นใจให้ลืมเรื่องร
G 
าว 
 
ระหว่างเ
Em 
ราที่มันยา
Am 
วนาน 
 
ยิ่ง
F 
ลืมยิ่งทรม
G 
าน 
 
ยิ่งช้ำ
C 
 
ข่ม
F 
ตาไม่ลงทุก
G 
คืน 
 
อยู่กับ
Em 
การรื้อฟื้นความท
Am 
รงจำ 
 
ตัด
F 
ใจเท่าไรก็
G 
ทำไม่
C 
ได้

 
เพราะเธอทิ้
F 
งไป.
G 
..เพื่อมีค
Em 
นใหม่
Am 
 ..ถูกทำร้
F 
ายทำไมถึงยังไม่
G 
ลืม

 
หรือเหตุ
C 
ผลมันไม่เพีย
Am 
งพอ 
 
กับ
C 
รักที่ฉันยังเฝ้
Am 
ารอ 
 
ให้เ
F 
ธอคืนมาถึงใจจะเจ็บเจียนต
G 
าย
 
ใจยัง
C 
รักและยังภั
Am 
กดี 
 
ถึงตอน
C 
นี้เป็นไปไ
Am 
ม่ได้
 
ยิ่ง
F 
จำยิ่งเจ็บจะให้ลืมเธอไปแต่หัว
G 
ใจมันบอก 
 
เหตุผลให้ลืมไม่เพีย
C 
งพอ

INSTRU | Am | F G | Am |

 
ต้อง
F 
ใช้เวลาเท่าไ
G 
หร่ 
 
เจ็บ
Em 
นี้จะจางเมื่อไ
Am 
หร่ 
 
อ่อน
F 
แอเหลือเกินหัว
G 
ใจเจ้
Em 
าเอย
 
ร้อง
F 
ไห้ไม่มีน้ำ
G 
ตา 
 
มันอ่อน
Em 
ล้าไม่เหลืออะไ
Am 
รเลย 
 
เหตุ
F 
ผลให้ลืมไม่เ
G 
คยเพีย
C 
งพอ

INSTRU | F G | Am C | F G | Am C |
INSTRU | F G | Em | F G | Am |

 
เพราะเธอทิ้
F 
งไป.
G 
..เพื่อมีค
Em 
นใหม่
Am 
 ..ถูกทำร้
F 
ายทำไมถึงยังไม่
G 
ลืม 
 
 
A 

 
หรือเหตุ
D 
ผลมันไม่เพีย
Bm 
งพอ 
 
กับ
D 
รักที่ฉันยังเฝ้า
Bm 
รอ 
 
ให้เ
G 
ธอคืนมาถึงใจจะเจ็บเจีย
Am 
นตาย
 
ใจยัง
D 
รักและยังภั
Bm 
กดี 
 
ถึงตอน
D 
นี้เป็นไปไ
Bm 
ม่ได้
 
ยิ่ง
G 
จำยิ่งเจ็บจะให้ลืมเธอไปแต่หั
Am 
วใจมันบอก 
 
เหตุผลให้ลืมไม่เพียงพอ

OUTRO | G A | Bm | G A | Bm | Bsus2 |

เนื้อเพลง
วันที่เธอจากไป วันที่ฉันไม่เหลือใคร
เสียน้ำตาทุรนทุรายให้เธอกลับมา
ฉันคงไม่มีอะไร เธอบอกไปกับเขามันดีกว่า
พูดตรงไม่ลงไม่ลาสักคำ
ฝืนใจให้ลืมเรื่องราว ระหว่างเราที่มันยาวนาน
ยิ่งลืมยิ่งทรมาน ยิ่งช้ำ
ข่มตาไม่ลงทุกคืน อยู่กับการรื้อฟื้นความทรงจำ
ตัดใจเท่าไรก็ทำไม่ได้

เพราะเธอทิ้งไปมีคนใหม่ ถูกทำร้ายทำไมถึงยังไม่ลืม

หรือเหตุผลมันไม่เพียงพอ กับรักที่ฉันยังเฝ้ารอ
ให้เธอคืนมาถึงใจจะเจ็บเจียนตาย
ใจยังรักและยังภักดี ถึงตอนนี้เป็นไปไม่ได้
ยิ่งจำยิ่งเจ็บจะให้ลืมเธอไปแต่หัวใจมันบอก
เหตุผลให้ลืมไม่เพียงพอ

( ดนตรี )

ต้องใช้เวลาเท่าไหร่ เจ็บนี้จะจางเมื่อไหร่
อ่อนแอเหลือเกินหัวใจเจ้าเอย
ร้องไห้ไม่มีน้ำตา มันอ่อนล้าไม่เหลืออะไรเลย
เหตุผลให้ลืมไม่เคยเพียงพอ

( ดนตรี )

เพราะเธอทิ้งไปมีคนใหม่ ถูกทำร้ายทำไมถึงยังไม่ลืม

หรือเหตุผลมันไม่เพียงพอ กับการที่ฉันยังเฝ้ารอ
ให้เธอคืนมาถึงใจจะเจ็บเจียนตาย
ใจยังรักและยังภักดี ถึงตอนนี้เป็นไปไม่ได้
ยิ่งจำยิ่งเจ็บจะให้ลืมเธอไปแต่หัวใจมันบอก
เหตุผลให้ลืมไม่เพียงพอ
( ดนตรี )
คอร์ด เนื้อเพลง เหตุผลไม่เพียงพอ – ก๊อก กิจติเดช
เหตุผลไม่เพียงพอ - ก๊อก กิจติเดช
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend