หน้าแรก » ก๊อก กิจติเดช » คอร์ดเพลง เหตุผลไม่เพียงพอ – ก๊อก กิจติเดช

คอร์ดเพลง เหตุผลไม่เพียงพอ – ก๊อก กิจติเดช

เหตุผลไม่เพียงพอ – ก๊อก กิจติเดช


INTRO | F G | Am | F G | Am |

 
วั
นที่เธอจา
กไป 
 
 
Em 
วันที่ฉันไม่เหลื
Am 
อใคร 
 
เสียน้ำ
ตาทุรนทุร
ายให้เธอกลั
บมา
 
ฉัน
คงไม่มีอ
ะไร 
 
เธอบอก
Em 
ไปกับเขามัน
Am 
ดีกว่า 
 
พูดต
รงไม่ลงไม่ล
าสักคำ
 
ฝื
นใจให้ลืมเรื่องร
าว 
 
ระหว่างเ
Em 
ราที่มันยา
Am 
วนาน 
 
ยิ่ง
ลืมยิ่งทรม
าน 
 
ยิ่งช้ำ
 
ข่ม
ตาไม่ลงทุก
คืน 
 
อยู่กับ
Em 
การรื้อฟื้นความท
Am 
รงจำ 
 
ตัด
ใจเท่าไรก็
ทำไม่
ได้

 
เพราะเธอทิ้
งไป.
..เพื่อมีค
Em 
นใหม่
Am 
 ..ถูกทำร้
ายทำไมถึงยังไม่
ลืม

 
หรือเหตุ
ผลมันไม่เพีย
Am 
งพอ 
 
กับ
รักที่ฉันยังเฝ้
Am 
ารอ 
 
ให้เ
ธอคืนมาถึงใจจะเจ็บเจียนต
าย
 
ใจยัง
รักและยังภั
Am 
กดี 
 
ถึงตอน
นี้เป็นไปไ
Am 
ม่ได้
 
ยิ่ง
จำยิ่งเจ็บจะให้ลืมเธอไปแต่หัว
ใจมันบอก 
 
เหตุผลให้ลืมไม่เพีย
งพอ

INSTRU | Am | F G | Am |

 
ต้อง
ใช้เวลาเท่าไ
หร่ 
 
เจ็บ
Em 
นี้จะจางเมื่อไ
Am 
หร่ 
 
อ่อน
แอเหลือเกินหัว
ใจเจ้
Em 
าเอย
 
ร้อง
ไห้ไม่มีน้ำ
ตา 
 
มันอ่อน
Em 
ล้าไม่เหลืออะไ
Am 
รเลย 
 
เหตุ
ผลให้ลืมไม่เ
คยเพีย
งพอ

INSTRU | F G | Am C | F G | Am C |
INSTRU | F G | Em | F G | Am |

 
เพราะเธอทิ้
งไป.
..เพื่อมีค
Em 
นใหม่
Am 
 ..ถูกทำร้
ายทำไมถึงยังไม่
ลืม 
 
 

 
หรือเหตุ
ผลมันไม่เพีย
Bm 
งพอ 
 
กับ
รักที่ฉันยังเฝ้า
Bm 
รอ 
 
ให้เ
ธอคืนมาถึงใจจะเจ็บเจีย
Am 
นตาย
 
ใจยัง
รักและยังภั
Bm 
กดี 
 
ถึงตอน
นี้เป็นไปไ
Bm 
ม่ได้
 
ยิ่ง
จำยิ่งเจ็บจะให้ลืมเธอไปแต่หั
Am 
วใจมันบอก 
 
เหตุผลให้ลืมไม่เพียงพอ

OUTRO | G A | Bm | G A | Bm | Bsus2 |

เนื้อเพลง
วันที่เธอจากไป วันที่ฉันไม่เหลือใคร
เสียน้ำตาทุรนทุรายให้เธอกลับมา
ฉันคงไม่มีอะไร เธอบอกไปกับเขามันดีกว่า
พูดตรงไม่ลงไม่ลาสักคำ
ฝืนใจให้ลืมเรื่องราว ระหว่างเราที่มันยาวนาน
ยิ่งลืมยิ่งทรมาน ยิ่งช้ำ
ข่มตาไม่ลงทุกคืน อยู่กับการรื้อฟื้นความทรงจำ
ตัดใจเท่าไรก็ทำไม่ได้

เพราะเธอทิ้งไปมีคนใหม่ ถูกทำร้ายทำไมถึงยังไม่ลืม

หรือเหตุผลมันไม่เพียงพอ กับรักที่ฉันยังเฝ้ารอ
ให้เธอคืนมาถึงใจจะเจ็บเจียนตาย
ใจยังรักและยังภักดี ถึงตอนนี้เป็นไปไม่ได้
ยิ่งจำยิ่งเจ็บจะให้ลืมเธอไปแต่หัวใจมันบอก
เหตุผลให้ลืมไม่เพียงพอ

( ดนตรี )

ต้องใช้เวลาเท่าไหร่ เจ็บนี้จะจางเมื่อไหร่
อ่อนแอเหลือเกินหัวใจเจ้าเอย
ร้องไห้ไม่มีน้ำตา มันอ่อนล้าไม่เหลืออะไรเลย
เหตุผลให้ลืมไม่เคยเพียงพอ

( ดนตรี )

เพราะเธอทิ้งไปมีคนใหม่ ถูกทำร้ายทำไมถึงยังไม่ลืม

หรือเหตุผลมันไม่เพียงพอ กับการที่ฉันยังเฝ้ารอ
ให้เธอคืนมาถึงใจจะเจ็บเจียนตาย
ใจยังรักและยังภักดี ถึงตอนนี้เป็นไปไม่ได้
ยิ่งจำยิ่งเจ็บจะให้ลืมเธอไปแต่หัวใจมันบอก
เหตุผลให้ลืมไม่เพียงพอ
( ดนตรี )
คอร์ด เนื้อเพลง เหตุผลไม่เพียงพอ – ก๊อก กิจติเดช
เหตุผลไม่เพียงพอ - ก๊อก กิจติเดช

โปรดให้คะแนนความถูกต้องคอร์ดเพลงนี้ !

เพื่อเป็นข้อมูลให้ทางทีมงานในการปรับปรุงแก้ไข

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน

🎸 คอร์ดเพลงแนะนำ :

 โฆษณา