หน้าแรก » สมชาย ใหญ่ » คอร์ดเพลง ปู่ชิว – สมชาย ใหญ่ รถไฟดนตรี

คอร์ดเพลง ปู่ชิว – สมชาย ใหญ่ รถไฟดนตรี

คอร์ดเพลง ปู่ชิว

คีย์คอร์ดเพลง ปู่ชิว คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


INTRO | Bm | Bm | A |
INTRO | Bm | Bm | A |
INTRO | Bm | Bm | A | Bm |

(สามสิบปีเล่นดนตรีบนหลังเขา
เล่าเรื่องราวเก่า ๆ สู่ลูกหลาน
ความรักแท้แน่จริงคงทนนาน
เหมือนนิทานขานบทเพลงตามสายลม)

 
มันเหมือนนิย
าย 
 
ชีวิตของชายหลัง
Bm 
เขา
 
ใบหน้าเศ
ร้าๆ 
 
เรื่องราวความรักขื่
นขม
 
เคยมีคน
รัก 
 
แต่เธอจากไปเหมือ
F#m 
นลม
 
อกช้ำตรอ
Bm 
มตรม 
 
ระ
ทมอยู่เพียงเดีย
Bm 
วดาย
Bm 

 
ทุก ๆ รุ่งเ
ช้า 
 
ปีนเขาเพื่อไปบร
Bm 
รเลง
 
ขับร้องบ
ทเพลง 
 
บรรเลงเพื่อปลอบใ
จเธอ
 
ยังมั่นใน
รัก 
 
สื่อสารฝากไปเ
F#m 
สมอ
 
ยังอยากพ
Bm 
บเจอ 
 
อยากเ
ห็นรอยยิ้มอี
Bm 
กครา

 
* น้ำตาน
อง 
 
ทำน
องเพลงแสนจ
Bm 
ะเศร้า
 
สายลมคล
ะเคล้า 
 
ผสมก้องตาม
Bm 
ภูผา
 
โปรดจงรั
บรู้ 
 
รักนี้ไม่ขาดซักค
รา
 
สิ้นเสียงคำ
Em 
ลา 
 
จะ
มาพบเธออี
Bm 
กที
Bm 

 
** ความหลังในใ
จ 
 
เมื่อเธอจากไปไม่
Bm 
หวน
 
นั่งคิดทบท
วน 
 
ชีวิตก็เป็นอย่า
งนี้
 
อยากบอกกับใ
คร 
 
ให้เขาเข้าใจซั
F#m 
กที
 
รักที่คุ
Bm 
ณมี 
 
รัก
ษาให้ดีก่อ
Bm 
นสาย

INSTRU | A | Bm | A | D |
INSTRU | A | F#m | Bm A |
INSTRU | Bm A | Bm |

( *,** )

 
รักที่คุ
Em 
ณมี 
 
รัก
ษาให้ดีก่อ
Bm 
นสาย

เนื้อเพลง ปู่ชิว
(สามสิบปีเล่นดนตรีบนหลังเขา
เล่าเรื่องราวเก่า ๆ สู่ลูกหลาน
ความรักแท้แน่จริงคงทนนาน
เหมือนนิทานขานบทเพลงตามสายลม)

มันเหมือนนิยาย ชีวิตของชายหลังเขา
ใบหน้าเศร้าๆ เรื่องราวความรักขื่นขม
เคยมีคนรัก แต่เธอจากไปเหมือนลม
อกช้ำตรอมตรม ระทมอยู่เพียงเดียวดาย
ทุก ๆ รุ่งเช้า ปีนเขาเพื่อไปบรรเลง
ขับร้องบทเพลง บรรเลงเพื่อปลอบใจเธอ
ยังมั่นในรัก สื่อสารฝากไปเสมอ
ยังอยากพบเจอ อยากเห็นรอยยิ้มอีกครา

* น้ำตานอง ทำนองเพลงแสนจะเศร้า
สายลมคละเคล้า ผสมก้องตามภูผา
โปรดจงรับรู้ รักนี้ไม่ขาดซักครา
สิ้นเสียงคำลา จะมาพบเธออีกที

** ความหลังในใจ เมื่อเธอจากไปไม่หวน
นั่งคิดทบทวน ชีวิตก็เป็นอย่างนี้
อยากบอกกับใคร ให้เขาเข้าใจซักที
รักที่คุณมี รักษาให้ดีก่อนสาย

( ดนตรี )

( *,** )

รักที่คุณมี รักษาให้ดีก่อนสาย
เพลง ปู่ชิว ศิลปิน สมชาย ใหญ่
ติดต่อสอบถาม
โทร. 02-318-6565 ต่อ 106 -107
สมชาย ใหญ่ รถไฟดนตรี
 โฆษณา