หน้าแรก » โต๊ด เก๋าซึม » คอร์ดเพลง เติมกัญ – โต๊ด เก๋าซึม

คอร์ดเพลง เติมกัญ – โต๊ด เก๋าซึม

คอร์ดเพลง เติมกัญ
Single เพลงใหม่ 2018

คีย์คอร์ดเพลง เติมกัญ คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


INTRO | E A | ( 12 Times )

 
* เ
ติม เติม ม
าเติมกันก่อน 
 
 
 
 
ถ้
าคุณใจร้อนรี
บมาให้ไว
 
 
ยู่ตรงนี้ 
 
รั
บรอง 
 
สบายใจ
 
 
ถ้
าเรื่องสมุนไพร 
 
ต้อ
งไว้ใจเก๋าซึม
 

( * )

INSTRU | E A | ( 4 Times )

 
** ถ้
าคุณหัวร้อนแล
ะซีเรียสแค่ไหน
 
 
มี
เรื่องเข้ามาทำให้คุ
ณเจ็บปวดใจ 
 
 
 
 
าเติมกันสักทีคุ
ณคงจะหาย
 
 
ดิ
นแดนสมุนไพรต้องไ
ว้ใจเก๋าซึม
 

 
*** ถ้
าคุณรู้ตัวว่
ายังไม่หาย
 
 
าเติมสักทีกั
ญชลี 
 
สมุนไพร
 
 
แล้
วคุณจะมีอ
าการกระหาย
 
 
ะหิวแต่ของหวานและขอ
งเย็นๆๆ
 

( *, * )

INSTRU | E A | ( 8 Times )

( **, ***, *, *, *, * )

OUTRO | E A | ( 8 Times )

เนื้อเพลง เติมกัญ
* เติม เติม มาเติมกันก่อน
ถ้าคุณใจร้อนรีบมาให้ไว
อยู่ตรงนี้ รับรอง สบายใจ
ถ้าเรื่องสมุนไพร ต้องไว้ใจเก๋าซึม

( * )

( ดนตรี )

** ถ้าคุณหัวร้อนและซีเรียสแค่ไหน
มีเรื่องเข้ามาทำให้คุณเซงและเจ็บปวดใจ
มาเติมกันสักทีคุณคงจะหาย
ดินแดนสมุนไพรต้องไว้ใจเก๋าซึม

*** ถ้าคุณรู้ตัวว่าซีเรียสไม่หาย
มาเติมสักทีกัญชลี สมุนไพร
แล้วคุณจะมีอาการกระหาย
จะหิวแต่ของหวานและของเย็นๆๆ

( *, * )

( ดนตรี )

( **, ***, *, *, *, * )
ขับร้อง : ซันโต๊ด เก๋าซึม
แต่งโดย : ซันโต๊ด เก๋าซึม
เรียบเรียงดนตรี : วงเก๋าซึม
โต๊ด เก๋าซึม
 โฆษณา