หน้าแรก » โต๋เหน่อ » คอร์ดเพลง กันและกัน – โต๋เหน่อ

คอร์ดเพลง กันและกัน – โต๋เหน่อ

คอร์ด กันและกัน – โต๋เหน่อ


Tune to Eb
INTRO | G | Bm | Am | D | D |

 
เพิ่งได้
รู้และเพิ่งเข้าใจในสิ่งเหล่านั้น
 
สิ่งที่
Am 
เธอได้คอยเฝ้าทำให้ฉันเรื่อ
ยมา
 
แต่บา
งทีอาจดูละเลย 
 
ไม่ใช่ไม่เห็นค่า
 
แค่อยากใ
Am 
ห้รู้ว่ามันมีค่าเกินคำบร
รยาย

 
*  
แม้คืนวันจะผั
Bm 
นเปลี่ยน
แม้เวลาจะล่วงเล
ยไป
 
Am 
ม่อาจลบเลือนภา
Bm 
พเธอไป
 
ติดอยู่ใ
นใจของฉันค
นนี้

 
** นับต่อจา
กนี้เราจะมีกันแล
Cadd9 
ะกัน
 
จะมีเธอแล
Em7/B 
ะฉัน 
 
เคียงข้างกัน
 
และจะไ
Am 
ม่ทำให้เธอต้องเสี
ยใจ
 
และสิ่งที่
ฉันพลาดพลั้งฉันข
Cadd9 
ออภัย
 
วอนเธอให้เข้
าใจ
 
หากขาดเธ
Am 
อไปตัวฉันคงท
Em 
รมาน

INSTRU | G | Bm | Am | D | Dsus4 D |

( *, ** )

 
ไม่ว่าปั
ญหาจะมากแค่ไหน
 
เพียงเธอกั
Am 
บฉันก้าวเดินผ่านไป
 
กุมมือกั
นไว้ไม่กลัวอะไรทั้
งนั้น

 
นับต่อจา
กนี้เราจะมีกันแล
Cadd9 
ะกัน
 
จะมีเธอแล
Em7/B 
ะฉัน 
 
เคียงข้างกัน
 
และจะไ
Am 
ม่ทำให้เธอต้องเสี
ยใจ
 
และสิ่งที่
ฉันพลาดพลั้งฉันข
Cadd9 
ออภัย
 
วอนเธอให้เข้
Em7/B 
าใจ
 
หากขาดเธ
Am 
อไปตัวฉันคงท
รม
าน

เนื้อเพลง
เพิ่งได้รู้และเพิ่งเข้าใจในสิ่งเหล่านั้น
สิ่งที่เธอได้คอยเฝ้าทำให้ฉันเรื่อยมา
แต่บางทีอาจดูละเลย ไม่ใช่ไม่เห็นค่า
แค่อยากให้รู้ว่ามันมีค่าเกินคำบรรยาย

* แม้คืนวันจะผันเปลี่ยน
แม้เวลาจะล่วงเลยไป
มันไม่อาจลบเลือนภาพเธอไป
ติดอยู่ในใจของฉันคนนี้

** นับต่อจากนี้เราจะมีกันและกัน
จะมีเธอและฉัน เคียงข้างกัน
และจะไม่ทำให้เธอต้องเสียใจ
และสิ่งที่ฉันพลาดพลั้งฉันขออภัย
วอนเธอให้เข้าใจ
หากขาดเธอไปตัวฉันคงทรมาน

INSTRU |

( *, ** )

ไม่ว่าปัญหาจะมากแค่ไหน
เพียงเธอกับฉันก้าวเดินผ่านไป
กุมมือกันไว้ไม่กลัวอะไรทั้งนั้น

**
คอร์ด กันและกัน – โต๋เหน่อ
 โฆษณา