หน้าแรก » Golf Free Man » คอร์ดเพลง พี่มันไม่หล่อ – Golf Free Man

คอร์ดเพลง พี่มันไม่หล่อ – Golf Free Man

คอร์ดเพลง พี่มันไม่หล่อ
ศิลปิน Golf Free Man
อัลบั้ม เพลงใหม่ 2017

คีย์คอร์ดเพลง พี่มันไม่หล่อ คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


INTRO | C D | Bm Em | Am D | G D |

  ฉันหลงเชื่
Em 
อใจ 
 
ที่ไปกั
Am 
บใครต่อใครที่ไ
หนมา
  และฉันก็คิ
Em 
ดว่าที่ผ่า
Am 
นมาเขาคือพี่ช
าย
  สายตา
ที่เธอมองมันส
Bm 
ะท้อนว่าเธอ
Em 
มีใจ
 
ก็ปล่อ
Am 
ยไป 
 
เพราะเชื่อใ

 
*  
  เพราะไม่คิ
Em 
ดอะไรแต่มันก็ก
Am 
ลายเป็นจริงขึ้น
มา
  สุดท้ายได้
Em 
รู้ว่าที่ผ่า
Am 
นมาฉันเป็นตัวอ
ะไร
  ไม่คิดว่าเธอจะร้
ายกันจริงๆ
 
แอบไป
Bm 
กินแอบไปนอนและ
Em 
ยอมมอบกาย
 
สุ
Am 
ดท้ายไอ้โง่ไอ้ค
วาย 
 
ก็กลายเป็นฉั
นเอง

 
** พี่มันไม่ห
ล่อเท่าใค
 
น้อง
Bm 
จึงเปลี่ยนใจไป
Em 
มีคนใหม่
 
ทิ้
Am 
งพี่ให้นอนร้องไ
ห้น้ำตาเป็นสา
ยเลือด
 
น้องบ
อกว่าพี่อยู่โห
มระ 
 
ไม่
Bm 
เก่งไม่ดีเ
Em 
สมอ
 
อยู่ไม่ห
Am 
ล่อแต่ก็รักเ
ธอไม่เผลอไป
มีใคร..

INSTRU | D |

( * )

INSTRU | C D | Bm Em | Am D | G |
INSTRU | C D | Bm Em | Am D | G |

( **, ** )

 
อยู่ไ
Am 
ม่หล่อแต่ก็รั
กเธอ.. 
 
ไม่เผลอไ
ปมีใคร 
 

เนื้อเพลง
ฉันหลงเชื่อใจ ที่ไปกับใครต่อใครที่ไหนมา
และฉันก็คิดว่าที่ผ่านมาเขาคือพี่ชาย
สายตาที่เธอมองมันสะท้อนว่าเธอมีใจ
ก็ปล่อยไป เพราะเชื่อใจ

เพราะไม่คิดอะไรแต่มันก็กลายเป็นจริงขึ้นมา
สุดท้ายได้รู้ว่าที่ผ่านมาฉันเป็นตัวอะไร
ไม่คิดว่าเธอจะร้ายกันจริงๆ
แอบไปกินแอบไปนอนและยอมมอบกาย
สุดท้ายไอ้โง่ไอ้ควาย ก็กลายเป็นฉันเอง

พี่มันไม่หล่อเท่าใคร น้องจึงเปลี่ยนใจไปมีคนใหม่
ทิ้งพี่ให้นอนร้องไห้น้ำตาเป็นสายเลือด
น้องบอกว่าพี่อยู่โหมระ ไม่เก่งไม่ดีเสมอ
อยู่ไม่หล่อแต่ก็รักเธอไม่เผลอไปมีใคร

เพราะไม่คิดอะไรแต่มันก็กลายเป็นจริงขึ้นมา
สุดท้ายได้รู้ว่าที่ผ่านมาฉันเป็นตัวอะไร
ไม่คิดว่าเธอจะร้ายกันจริงๆ
แอบไปกินแอบไปนอนและยอมมอบกาย
สุดท้ายไอ้โง่ไอ้ควาย ก็กลายเป็นฉันเอง

( ดนตรี )

พี่มันไม่หล่อเท่าใคร น้องจึงเปลี่ยนใจไปมีคนใหม่
ทิ้งพี่ให้นอนร้องไห้น้ำตาเป็นสายเลือด
น้องบอกว่าพี่อยู่โหมระ ไม่เก่งไม่ดีเสมอ
อยู่ไม่หล่อแต่ก็รักเธอไม่เผลอไปมีใคร

พี่มันไม่หล่อเท่าใคร น้องจึงเปลี่ยนใจไปมีคนใหม่
ทิ้งพี่ให้นอนร้องไห้น้ำตาเป็นสายเลือด
น้องบอกว่าพี่อยู่โหมระ ไม่เก่งไม่ดีเสมอ
อยู่ไม่หล่อแต่ก็รักเธอไม่เผลอไปมีใคร

อยู่ไม่หล่อแต่ก็รักเธอ.. ไม่เผลอไปมีใคร
เพลง พี่มันไม่หล่อ
ศิลปิน Golf Free Man
ติดต่องานแสดงศิลปิน ค่ายพาราฮัท
โทร 084-185-3266
พี่มันไม่หล่อ - Golf Free Man
 โฆษณา