คอร์ดเพลง พี่มันไม่หล่อ – Golf Free Man

  
Text   

คอร์ดเพลง พี่มันไม่หล่อ
ศิลปิน Golf Free Man
อัลบั้ม เพลงใหม่ 2017

คีย์คอร์ดเพลง พี่มันไม่หล่อ คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


INTRO | C D | Bm Em | Am D | G D |

G 
  ฉันหลงเชื่
Em 
อใจ 
 
ที่ไปกั
Am 
บใครต่อใครที่ไ
D 
หนมา
G 
  และฉันก็คิ
Em 
ดว่าที่ผ่า
Am 
นมาเขาคือพี่ช
D 
าย
C 
  สายตา
D 
ที่เธอมองมันส
Bm 
ะท้อนว่าเธอ
Em 
มีใจ
 
ก็ปล่อ
Am 
ยไป 
 
เพราะเชื่อใ
D 

 
*  
G 
  เพราะไม่คิ
Em 
ดอะไรแต่มันก็ก
Am 
ลายเป็นจริงขึ้น
D 
มา
G 
  สุดท้ายได้
Em 
รู้ว่าที่ผ่า
Am 
นมาฉันเป็นตัวอ
D 
ะไร
C 
  ไม่คิดว่าเธอจะร้
D 
ายกันจริงๆ
 
แอบไป
Bm 
กินแอบไปนอนและ
Em 
ยอมมอบกาย
 
สุ
Am 
ดท้ายไอ้โง่ไอ้ค
D 
วาย 
 
ก็กลายเป็นฉั
G 
นเอง

 
** พี่มันไม่ห
C 
ล่อเท่าใค
D 
 
น้อง
Bm 
จึงเปลี่ยนใจไป
Em 
มีคนใหม่
 
ทิ้
Am 
งพี่ให้นอนร้องไ
D 
ห้น้ำตาเป็นสา
G 
ยเลือด
 
น้องบ
C 
อกว่าพี่อยู่โห
D 
มระ 
 
ไม่
Bm 
เก่งไม่ดีเ
Em 
สมอ
 
อยู่ไม่ห
Am 
ล่อแต่ก็รักเ
D 
ธอไม่เผลอไป
G 
มีใคร..

INSTRU | D |

( * )

INSTRU | C D | Bm Em | Am D | G |
INSTRU | C D | Bm Em | Am D | G |

( **, ** )

 
อยู่ไ
Am 
ม่หล่อแต่ก็รั
D 
กเธอ.. 
 
ไม่เผลอไ
G 
ปมีใคร 
 

เนื้อเพลง
ฉันหลงเชื่อใจ ที่ไปกับใครต่อใครที่ไหนมา
และฉันก็คิดว่าที่ผ่านมาเขาคือพี่ชาย
สายตาที่เธอมองมันสะท้อนว่าเธอมีใจ
ก็ปล่อยไป เพราะเชื่อใจ

เพราะไม่คิดอะไรแต่มันก็กลายเป็นจริงขึ้นมา
สุดท้ายได้รู้ว่าที่ผ่านมาฉันเป็นตัวอะไร
ไม่คิดว่าเธอจะร้ายกันจริงๆ
แอบไปกินแอบไปนอนและยอมมอบกาย
สุดท้ายไอ้โง่ไอ้ควาย ก็กลายเป็นฉันเอง

พี่มันไม่หล่อเท่าใคร น้องจึงเปลี่ยนใจไปมีคนใหม่
ทิ้งพี่ให้นอนร้องไห้น้ำตาเป็นสายเลือด
น้องบอกว่าพี่อยู่โหมระ ไม่เก่งไม่ดีเสมอ
อยู่ไม่หล่อแต่ก็รักเธอไม่เผลอไปมีใคร

เพราะไม่คิดอะไรแต่มันก็กลายเป็นจริงขึ้นมา
สุดท้ายได้รู้ว่าที่ผ่านมาฉันเป็นตัวอะไร
ไม่คิดว่าเธอจะร้ายกันจริงๆ
แอบไปกินแอบไปนอนและยอมมอบกาย
สุดท้ายไอ้โง่ไอ้ควาย ก็กลายเป็นฉันเอง

( ดนตรี )

พี่มันไม่หล่อเท่าใคร น้องจึงเปลี่ยนใจไปมีคนใหม่
ทิ้งพี่ให้นอนร้องไห้น้ำตาเป็นสายเลือด
น้องบอกว่าพี่อยู่โหมระ ไม่เก่งไม่ดีเสมอ
อยู่ไม่หล่อแต่ก็รักเธอไม่เผลอไปมีใคร

พี่มันไม่หล่อเท่าใคร น้องจึงเปลี่ยนใจไปมีคนใหม่
ทิ้งพี่ให้นอนร้องไห้น้ำตาเป็นสายเลือด
น้องบอกว่าพี่อยู่โหมระ ไม่เก่งไม่ดีเสมอ
อยู่ไม่หล่อแต่ก็รักเธอไม่เผลอไปมีใคร

อยู่ไม่หล่อแต่ก็รักเธอ.. ไม่เผลอไปมีใคร
เพลง พี่มันไม่หล่อ
ศิลปิน Golf Free Man
ติดต่องานแสดงศิลปิน ค่ายพาราฮัท
โทร 084-185-3266
พี่มันไม่หล่อ - Golf Free Man
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend