คอร์ดเพลง เจ็บข้ามปี (คอร์ดง่ายๆ) – แดน ข้าวเหนียว

  
Text   

คอร์ดเพลง เจ็บข้ามปี
ศิลปิน แดน ข้าวเหนียว
อัลบั้ม เพลงใหม่ 2017

คีย์คอร์ดเพลง เจ็บข้ามปี สามารถปรับคอร์ดเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


INTRO | Bm | F#m | Bm | A |
INTRO | D | F#m | G | A |

 
เจ้ามีควา
Bm 
มสุขนั่
A 
งนับเวลากลั
Bm 
บหลัง
 
อ้ายกอดเข่านั่งน้ำต
Em 
าพัง 
 
หม
A 
ดหวังซดเหล้าเม
D 
าเซ
 
เถียงนากลา
Bm 
งถ่งส่งท้ายปีเก่าด้วยฮักพั
Em 
งเพ
 
อานร
A 
ถฮ่างซ้อนหลัง
D 
บ่เท่ห์ 
 
เจ้าจึง
Em 
เซไปมีฮั
A 
กใหม่

 
หลอยปั
D 
นใจตั้งแต่ยา
A 
มได๋อ้ายรู้
Bm 
บ่ทัน
 
หรือหลอกใช้บ่เคยฮั
Em 
กกันแต่โ
A 
ดนแล้วบ้อค
D 
นไค
 
ค่ำคืนเค้
Bm 
าท์ดาวน์เขาสุขอ้ายเหงาเมื่อฮู้ข่า
Em 
วใจ
 
เปลี่ยนพ.
A 
ศ.เจ้าเปลี่ยนแฟ
D 
นใหม่
 
อ้ายเจ็บเกือ
A 
บตายบ่มีไ
D 
ผฮู้

 
* นับ ห้า สี่  
G 
สาม 
 
เค้า
A 
ท์ดาวน์ส่งท้ายให้ฮั
Bm 
กเธอ
 
เมาจนน
A 
อนละเ
G 
มอว่ายังมีเ
A 
ธอเฝ้าฮักเคีย
F#m 
งคู่
 
บักสองซาวเฮ็
A 
ดเส่นเพ้อไปว่
F#m 
าเจ้ายังฮักอ้า
Bm 
ยอยู่
 
กอดขว
B 
ดเหล้านั่งน้ำต
Em 
าขู
 
มื่อนี่โฉ
A 
มตรูกอดกับ
F#m 
ผู้อื่น
A 

 
เจ้ามีควา
Bm 
มสุข 
 
เค้
A 
าท์ดาวน์ต้อนรับแฟ
D 
นใหม่
 
ฮู้บ่น้ออ้ายแทบขา
Em 
ดใจ 
 
บ่มีทา
A 
งใดดึงใจเจ้
D 
าคืน
 
ส่งท้ายฮั
Bm 
กเก่าจบแล้วฮักเฮาอ้ายเบิดแฮ
Em 
งบืน
 
ผ่า
A 
นวันเคาท์ดาวน์ส
D 
ะอื้น
 
ฟ้าแจ้งมื้
A 
ออื่นสิลืม.
D 
..ได้บ่

INSTRU | Bm | F#m | Bm | A |
INSTRU | D | F#m | G A | Bm |

( * )

 
เจ้ามีควา
Bm 
มสุข 
 
เค้
A 
าท์ดาวน์ต้อนรับแฟ
D 
นใหม่
 
ฮู้บ่น้ออ้ายแทบขา
Em 
ดใจ 
 
บ่มีทา
A 
งใดดึงใจเจ้
D 
าคืน
 
ส่งท้ายฮั
Bm 
กเก่าจบแล้วฮักเฮาอ้ายเบิดแฮ
Em 
งบืน
 
ผ่า
A 
นวันเคาท์ดาวน์ส
D 
ะอื้น
 
ฟ้าแจ้งมื้
A 
ออื่น 
 
อ้าย
D 
..สิลืมเองดอก

OUTRO | G A | D | G A | D | D |

เนื้อเพลง
เจ้ามีความสุขนั่งนับเวลากลับหลัง
อ้ายกอดเข่านั่งน้ำตาพังหมดหวังซดเหล้าเมาเซ
เถียงนากลางถ่งส่งท้ายปีเก่าด้วยฮักพังเพ
อานรถฮ่างซ้อนหลังบ่เท่ห์ เจ้าจึงเซไปมีฮักใหม่

หลอยปันใจตั้งแต่ยามได๋อ้ายรู้บ่ทัน
หรือหลอกใช้บ่เคยฮักกันแต่โดนแล้วบ้อคนไค
ค่ำคืนเค้าท์ดาวน์เขาสุขอ้ายเหงาเมื่อฮู้ข่าวใจ
เปลี่ยนพ.ศ.เจ้าเปลี่ยนแฟนใหม่
อ้ายเจ็บเกือบตายบ่มีไผฮู้

นับ ห้า สี่ สาม เค้าท์ดาวน์ส่งท้ายให้ฮักเธอ
เมาจนนอนละเมอว่ายังมีเธอเฝ้าฮักเคียงคู่
บักสองซาวเฮ็ดเส่นเพ้อไปว่าเจ้ายังฮักอ้ายอยู่
กอดขวดเหล้านั่งน้ำตาขูมื่อนี่โฉมตรูกอดกับผู้อื่น

เจ้ามีความสุขเค้าท์ดาวน์ต้อนรับแฟนใหม่
ฮู้บ่น้ออ้ายแทบขาดใจบ่มีทางใดดึงใจเจ้าคืน
ส่งท้ายฮักเก่าจบแล้วฮักเฮาอ้ายเบิดแฮงบืน
ผ่านวันเคาท์ดาวน์สะอื้นฟ้าแจ้งมื้ออื่นสิลืมได้บ่

นับ ห้า สี่ สาม เค้าท์ดาวน์ส่งท้ายให้ฮักเธอ
เมาจนนอนละเมอว่ายังมีเธอเฝ้าฮักเคียงคู่
บักสองซาวเฮ็ดเส่นเพ้อไปว่าเจ้ายังฮักอ้ายอยู่
กอดขวดเหล้านั่งน้ำตาขูมื่อนี่โฉมตรูกอดกับผู้อื่น

เจ้ามีความสุขเค้าท์ดาวน์ต้อนรับแฟนใหม่
ฮู้บ่น้ออ้ายแทบขาดใจบ่มีทางใดดึงใจเจ้าคืน
ส่งท้ายฮักเก่าจบแล้วฮักเฮาอ้ายเบิดแฮงบืน
ผ่านวันเคาท์ดาวน์สะอื้นฟ้าแจ้งมื้ออื่นสิลืมได้บ่

อ้ายสิลืมเองดอก
เพลง : เจ็บข้ามปี (เค้าท์ดาวน์สะอื้น)
ศิลปิน : แดน ข้าวเหนียว
คำร้อง/ทำนอง : ปิงปอง พงษ์อนันต์
เรียบเรียง : ธีระพงศ์ แก้วเนตร
ติดต่อการแสดง : 063-815-2999
แดน ข้าวเหนียว - คอร์ดเพลง เนื้อเพลง คอร์ดกีตาร์

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend