คอร์ดเพลง สุดทาง Phumin (ภูมิมินท์)

  
Text   
คอร์ดเพลง สุดทาง ศิลปิน Phumin (ภูมิมินท์) คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย G Bm Em C Am D คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #3

Capo #3
INSTRU | G | D/F# | G | D/F# |
INSTRU | C D | G D/F# Em | Am D | D |

 
เราทั้งห
G 
ลาย
 
เราต่างเกิดมาเพื่อเป็นส่วน
Bm 
หนึ่งของของโลก
 
ที่สด
Em 
ใสสวยงาม 
 
และบางที
Bm 
ราวว่าขื่นขม
 
ไร้ซึ่งเ
C 
พียงสิ่งใด..ที่ติดตัว
G 
มาดั่งคนทุกคน
 
มีเพียง
Am 
ถนนที่ถูกเตรียมไว้ 
 
ให้เรา
D 
พบกับสิ่งนานา

 
เราต่างเกิด
G 
มาเพื่อมีเวลาที่ไม่
Bm 
สมดุล
 
บางคนเกิด
Em 
มาก็มีต้นทุนที่วางอยู่
Bm 
รายล้อม
 
บางคนเกิด
C 
มาบนความไม่พร้อม
 
แต่เราทั้งห
G 
ลายต่างก็ต้องยอม
 
ต้องยอม
Am 
รับว่าที่เรามี..
 
ไม่ได้ต่างอะ
D 
ไรกับใครสักคน

 
คือจิตใ
C 
จของเรา..ที่ใช้เก็บ
Bm 
เกี่ยวความสำคัญ
 
เก็บบัน
C 
ทึกความงดง
D 
ามในช่วงที่
G 
อยู่บนเส้นทาง
 
รักษา
Em 
มันให้ดี 
 
อย่าเก็บมา
Bm 
คิดจนใจบอบช้ำ
 
ปรารถ
C 
นา..ถึงการที่เราเกิด
D 
มาอย่างพึงพอใจ

 
มีแค่ไ
G 
หน ไปแค่นั้น อย่างคอยร
Bm 
ะวัง
 
อย่าพาตัว
Em 
เองรับฟังอะไรก็
Bm 
ตามที่บั่นทอน
 
ใช้ดวงใ
C 
จคัดกรอง..ว่าอะไร
G 
ดีไม่ดีก็พอ
 
เพียงแค่
Am 
นี้เราจะสุขใจ
 
ถ้าเราปล่อยว
D 
างบางอย่างให้เป็น

 
โดยอย่าไป
C 
คิด 
 
อย่าไปสน
 
ข้างทาง
Bm 
ถนนที่มันแสนไกล
 
ย่อมมีดอกไ
C 
ม้สีสันมากม
D 
ายทั้งสวย 
 
และเ
G 
หี่ยวเฉา
 
โลกใบ
Em 
นี้ที่มันกว้างไกล
 
ทุกอย่างผ่าน
Bm 
มาเพื่อเป็นเรื่องราว
 
บางคนผ่าน
C 
มาเพื่อเคียงข้างเรา
 
บางคนเข้า
D 
มาเพื่อให้เรียนรู้

 
แต่สุดท้
C 
ายทุกคน..
 
จากเราแสนไ
Bm 
กล 
 
เหลือไว้แค่ความหลัง
 
ความสุข
C 
ล้นนับ
D 
พันก็กลายเป็นส่
G 
วนหนึ่ง
 
ที่ได้
Em 
เคยเกิดมี 
 
ที่ได้
Bm 
เคยทำให้นึกถึง
 
ที่ได้เ
C 
คยคำนึง 
 
เราควร
D 
จึงเก็บไว้ในใจ

INSTRU | G | D/F# | G | D/F# |
INSTRU | C D | Bm Em | Am | D |

 
ต่อให้
C 
คนมากมายบัญญัติเอา
Bm 
ไว้ว่าทำอย่างนี้
 
หรืออาจจะเ
C 
ป็นสถานที่
D 
นี้
 
ที่ทำให้เ
G 
รามีความสุขล้น
 
ถ้าเรา
Em 
มาแต่ตัว 
 
ก็ควรจะ
Bm 
เดินให้สุดถนน
 
ไม่มีใ
C 
ครสักคนที่จะพบเ
D 
จอแต่สิ่งสวยงาม

 
แต่หากถ
C 
นนเส้นใด..
 
ที่ลองเดินไ
Bm 
ปแล้วใจมันเจ็บช้ำ
 
ก็ควรเป
C 
ลี่ยนเส้นท
D 
างในตอนที่เ
G 
รายังพอมีแรง
 
อย่าผูก
Em 
มัดตัวเองไว้ 
 
กับอะ
Bm 
ไรที่มันทิ่มแทง
 
เพราะเมื่อที่เ
C 
ราสิ้นแรง 
 
เราจะเปลี่ยนแป
D 
ลงอะไรไม่ได้

 
ต่อให้ใ
G 
คร..เกิดมาบนสิ่งใ
Bm 
ดกัน
 
แต่เมื่อ
Em 
พอถึงวัน 
 
ทุกคนล้วน
Bm 
แล้วแต่ส่งคืน
 
ไม่มีใ
C 
ครเอาไปติดตัว 
 
คนทั้งห
G 
ลายต่างก็ต้องลืม
 
แม้แต่ความ
Am 
ฝันที่มีมากมาย 
 
ก็จะถูกก
D 
ลืนกลับคืนสู่ดิน

 
จงมีชี
G 
วิตในวันต่อวันอย่างธรรม
Bm 
ดา
 
เก็บเกี่ยวไขว่
Em 
คว้าแค่เพียงที่ไหว 
 
แล้วใจไม่
Bm 
เจ็บช้ำ
 
และภูมิใ
C 
จกับสิ่งที่ทำ 
 
รวมทั้งจด
G 
จำแค่สิ่งที่ดี
 
ไม่มีใคร
Em 
รู้ว่าวันพรุ่งนี้เราอาจจะ
D 
มีโอกาสอีกไหม

 
ขอให้เ
G 
ราเป็นหนึ่งคนเมื่อแก่
D/F# 
ชรา
 
เมื่อมองขอบ
Em 
ฟ้า 
 
เมื่อสุริยากำลังจะ
Bm 
ตกพื้น
 
แล้วไม่
C 
มีสิ่งใด..ติดอยู่ในใ
G 
จที่เคยหลงลืม
 
ทำได้เ
Am 
พียงแค่ยืนโบกมือ 
 
ให้แก่ความห
D 
ลังที่มันงดงาม..
 
เพียงแค่
G 
นั้น..


เราทั้งหลายเราต่างเกิดมา
เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของของโลก
ที่สดใสสวยงามและบางทีราวว่าขื่นขม
ไร้ซึ่งเพียงสิ่งใด ที่ติดตัวมาดั่งคนทุกคน
มีเพียงถนนที่ถูกเตรียมไว้ ให้เราพบกับสิ่งนานา

เราต่างเกิดมาเพื่อมีเวลาที่ไม่สมดุล
บางคนเกิดมาก็มีต้นทุน ที่วางอยู่รายล้อม
บางคนเกิดมาบนความไม่พร้อม
แต่เราทั้งหลายต่างก็ต้องยอม
ต้องยอมรับว่าที่เรามีไม่ได้ต่างอะไรกับใครสักคน

คือจิตใจของเราที่ใช้เก็บเกี่ยวความสำคัญ
เก็บบันทึกความงดงามในช่วงที่อยู่บนเส้นทาง
รักษามัน ให้ดี อย่าเก็บมาคิดจนใจบอบช้ำ
ปรารถนา ถึงการที่เราเกิดมาอย่างพึงพอใจ

มีแค่ไหนไปแค่นั้น อย่างคอยระวัง
อย่าพาตัวเองรับฟัง อะไรก็ตามที่บั่นทอน
ใช้ดวงใจ คัดกรอง ว่าอะไรดีไม่ดีก็พอ
เพียงแค่นี้เราจะสุขใจ ถ้าเราปล่อยวางบางอย่างให้เป็น

โดยอย่าไปคิดอย่าไปสน ข้างทางถนนที่มันแสนไกล
ย่อมมีดอกไม้สีสันมากมาย ทั้งสวย และเหี่ยวเฉา
โลกใบนี้ที่มันกว้าวไกล ทุกอย่างผ่านมาเพื่อเป็นเรื่องราว
บางคนผ่านมาเพื่อเคียงข้างเรา บางคนเข้ามาเพื่อให้เรียนรู้

แต่สุดท้ายทุกคน
จากเราแสนไกล เหลือไว้แค่ความหลัง
ความสุขล้น นับพัน ก็กลายเป็นส่วนหนึ่ง
ที่ได้เคยเกิดมี ที่ได้เคยทำให้นึกถึง
ที่ได้เคย คำนึง เราควรจึงเก็บไว้ในใจ

( ดนตรี )

ต่อให้คนมากมาย บัญญัติเอาไว้ว่าทำอย่างนี้
หรืออาจจะเป็นสถานที่นี้ ที่ทำให้เรามีความสุขล้น
ถ้าเรามา แต่ตัว ก็ควรจะเดินให้สุดถนน
ไม่มีใครซักคนที่จะพบเจอแต่สิ่งสวยงาม

แต่หากถนนเส้นใด
ที่ลองเดินไปแล้วใจมันเจ็บช้ำ
ก็ควรเปลี่ยน เส้นทาง ในตอนที่เรายังพอมีแรง
อย่าผูกมัดตัวเองไว้ กับอะไรที่มันทิ่มแทง
เพราะเมื่อที่เราสิ้นแรง
เราจะเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้

ต่อให้ใคร เกิดมาบนสิ่งใดกัน
แต่เมื่อพอถึงวัน ทุกคนล้วนแล้วแต่ส่งคืน
ไม่มีใครเอาไปติดตัว คนทั้งหลายต่างก็ต้องลืม
แม้แต่ความฝันที่มีมากมาย
ก็จะถูกกลืนกลับคืนสู่ดิน

จงมีชีวิตในวันต่อวัน อย่างธรรมดา
เก็บเกี่ยวไขว่คว้าแค่เพียงที่ไหวแล้วใจไม่เจ็บช้ำ
และภูมิใจกับสิ่งที่ทำ รวมทั้งจดจำแค่สิ่งที่ดี
ไม่มีใครรู้ว่าวันพรุ่งนี้ เราอาจจะมีโอกาสอีกไหม

ขอให้เราเป็นหนึ่งคนเมื่อแก่ชรา
เมื่อมองขอบฟ้าเมื่อสุริยากำลังจะตกพื้น
แล้วไม่มีสิ่งใด ติดอยู่ในใจที่เคยหลงลืม
ทำได้เพียงแค่ยืนโบกมือ ให้แก่ความหลังที่มันงดงาม
เพียงแค่นั้น..

มิวสิควิดีโอ สุดทาง Phumin (ภูมิมินท์)

เพลง : สุดทาง (คอร์ด)
ศิลปิน : Phumin (ภูมิมินท์)
เนื้อร้อง/ทำนอง : ภูมิมินท์ บึงชารี
เรียบเรียง : ภิรศักดิ์ สุวรรณศรี

1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend