คอร์ดเพลง กอดเขาอุ่นบ่ สายใย เพชรบ้านแพง

  
Text   


INTRO | F#m E | C#m F#m | D E | C#m | F#m |

 
กอดเขา.
F#m 
.  กอดเขาอุ่นบ่อ้าย
 
สมพาขวัญที่น้องพัง
E 
ให้ 
 
สมหน่วยไ
D 
ข่ฮ้างเน่าอ
A 
ยู่บ่
 
หลอยแชตถาม
E 
ข่าว 
 
ย่านผู้บ่าว
F#m 
เก่าน้องน้ำตา
Bm 
คลอ
 
ย่าน
E 
ไปแล้วอ้ายนั้น
A 
พ้อ 
 
ฮักแค้นคา
Bm 
คอ คือน้องตอนนี้  
D 
 
E 

 
เพิ่นดี.
F#m 
.  เพิ่นดีนำบ่อ้าย
 
คั่นดีน้องกะส่ว
Bm 
งใจ 
 
ย่านเขาตั๋ว
E 
อ้ายไปเจ็บอี
A 
หลี
 
ก่อนลบแชต
E 
ออก 
 
น้องมีหยัง
C#m 
บอกจากใจ
F#m 
ดวงนี้
 
ถึงเฮาเลิกกันนา
Bm 
นปี 
 
ผู้สาวเก่าคน
E 
นี้ยังคิดนำอ้าย
D 
วังๆ
C#m 
 
F#m 

 
ฮอยบายห
D 
น่ำๆ 
 
ฮอยคำหว่าง
E 
คีง 
 
ฮอยอิงหว่า
F#m 
งใด๋
 
ยังคิดฮอดอยู่เด้
D 
อ้าย 
 
แนวใด๋กะ
E 
ดาย 
 
บ่ลืม
A 
จักอย่าง
 
แม่นขาดฮ่ว
C#m 
มคู่ 
 
ผลาบ่
E 
ยู้ให้เดินร่วม
F#m 
ทาง
 
กะบ่ไปคิดไป
Bm 
ขวาง 
 
ทางอ้ายกับเ
E 
ขาให้อุกอั่ง
C#m 
เอ้าใจ 
 
 
E 

 
กอดเขา.
F#m 
.  กอดเขาอุ่นบ่อ้าย
 
บ่แม่นว่าน้องเว้
Bm 
าใส่ 
 
แต่ถามจาก
E 
ใจคนยั
A 
งฮักอ้าย
 
เว้านำท่อ
E 
นี้ 
 
พอให้มื้อ
C#m 
อื่นได้ตื่น
F#m 
หายใจ
 
ผู้สาวเก่าเว้าหลาย
Bm 
บ่ได้
 
หลอยส่องเฟซ
E 
อ้าย 
 
กะอย่า
F#m 
ว่ากันเด้อ

INSTRU | D E | F#m | D E | A |
INSTRU | C#m E | F#m | Bm C#m | F#m |

 
ฮอยบายห
D 
น่ำๆ 
 
ฮอยคำหว่าง
E 
คีง 
 
ฮอยอิงหว่า
F#m 
งใด๋
 
ยังคิดฮอดอยู่เด้
D 
อ้าย 
 
แนวใด๋กะ
E 
ดาย 
 
บ่ลืม
A 
จักอย่าง
 
แม่นขาดฮ่ว
C#m 
มคู่ 
 
ผลาบ่
E 
ยู้ให้เดินร่วม
F#m 
ทาง
 
กะบ่ไปคิดไป
Bm 
ขวาง 
 
ทางอ้ายกับเ
E 
ขาให้อุกอั่ง
C#m 
เอ้าใจ 
 
 
E 

 
กอดเขา.
F#m 
.  กอดเขาอุ่นบ่อ้าย
 
บ่แม่นว่าน้องเว้
Bm 
าใส่ 
 
แต่ถามจาก
E 
ใจคนยั
A 
งฮักอ้าย
 
เว้านำท่อ
E 
นี้ 
 
พอให้มื้อ
C#m 
อื่นได้ตื่น
F#m 
หายใจ
 
ผู้สาวเก่าเว้าหลาย
Bm 
บ่ได้
 
หลอยส่องเฟซ
E 
อ้าย 
 
กะอย่าว่ากันเด้อ..
F#m 

OUTRO | D E | F#m | D E | F#m |


กอดเขา.. กอดเขาอุ่นบ่อ้าย
สมพาขวัญที่น้องพังให้ สมหน่วยไข่ฮ้างเน่าอยู่บ่
หลอยแชตถามข่าว ย่านผู้บ่าวเก่าน้องน้ำตาคลอ
ย่านไปแล้วอ้ายนั้นพ้อ ฮักแค้นคาคอ คือน้องตอนนี้

เพิ่นดี.. เพิ่นดีนำบ่อ้าย
คั่นดีน้องกะส่วงใจ ย่านเขาตั๋วอ้ายไปเจ็บอีหลี
ก่อนลบแชตออก น้องมีหยังบอกจากใจดวงนี้
ถึงเฮาเลิกกันนานปี ผู้สาวเก่าคนนี้ยังคิดนำอ้ายวังๆ

ฮอยบายหน่ำๆ ฮอยคำหว่างคีง ฮอยอิงหว่างใด๋
ยังคิดฮอดอยู่เด้อ้าย แนวใด๋กะดาย บ่ลืมจักอย่าง
แม่นขาดฮ่วมคู่ ผลาบ่ยู้ให้เดินร่วมทาง
กะบ่ไปคิดไปขวาง ทางอ้ายกับเขาให้อุกอั่งเอ้าใจ

กอดเขา.. กอดเขาอุ่นบ่อ้าย
บ่แม่นว่าน้องเว้าใส่ แต่ถามจากใจคนยังฮักอ้าย
เว้านำท่อนี้ พอให้มื้ออื่นได้ตื่นหายใจ
ผู้สาวเก่าเว้าหลายบ่ได้
หลอยส่องเฟซอ้าย กะอย่าว่ากันเด้อ

ดนตรี

ฮอยบายหน่ำๆ ฮอยคำหว่างคีง ฮอยอิงหว่างใด๋
ยังคิดฮอดอยู่เด้อ้าย แนวใด๋กะดาย บ่ลืมจักอย่าง
แม่นขาดฮ่วมคู่ ผลาบ่ยู้ให้เดินร่วมทาง
กะบ่ไปคิดไปขวาง ทางอ้ายกับเขาให้อุกอั่งเอ้าใจ

กอดเขา.. กอดเขาอุ่นบ่อ้าย
บ่แม่นว่าน้องเว้าใส่ แต่ถามจากใจคนยังฮักอ้าย
เว้านำท่อนี้ พอให้มื้ออื่นได้ตื่นหายใจ
ผู้สาวเก่าเว้าหลายบ่ได้
หลอยส่องเฟซอ้าย กะอย่าว่ากันเด้อ

มิวสิควิดีโอ กอดเขาอุ่นบ่ สายใย เพชรบ้านแพง

เพลง : กอดเขาอุ่นบ่ (คอร์ด)
ศิลปิน : สายใย เพชรบ้านแพง
เนื้อร้อง/ทำนอง : ทนายเอ กิตติศักดิ์
เรียบเรียง : จักรี อบมา
ติดต่องานศิลปิน : 096-996-5969, 061-939-3915
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend