คอร์ดเพลง เด๋อนางเด้อ ปรีชา ปัดภัย

  
Text   


Tune to Eb
INTRO | Bm A | Bm | G A | F# |

 
โอ่ยล่ะ
Bm 
อย่าฟ้าวเปิด 
 
ผ้าม่าน
F#m 
กั้งออกไปเลยผู้สาว
 
เสียงหัวใ
Em 
จพี่ยังห้าว 
 
ม่วนนำก
G 
ารฮักเจ้า
 
อย่าฟ้าวมาเ
A 
ต้ย 
 
สั่งลาเถาะคำ

 
คนกำ
Bm 
ลังได้ที่ 
 
เมา
F#m 
ฮักจนหัวสักขะมำ
 
มันผิดฤ
G 
ทัยพะนางน้องแม่นเคืองขุ่นหม่องใด๋
 
หัวใ
A 
จคนจั่งบ่คือเก่า

 
เด้บั
G 
ดนี้.. 
 
คันว่าพี่ชายห่อ
 
เจ้าผู้งามก่ำ
F#m 
เกี้ยง 
 
สิว่าจั่งใด๋
 
ให้ทน
Em 
อยู่ฟังลำเสียงอ้
A 
าย
 
ล่ะแม่นสิเปิดสิห
D 
น่าย 
 
ทำนอง
F# 
ฮักเก่า
 
กะบ่ต้อง
G 
อินจริงจังนำอ้
A 
ายดอก
 
แค่ทำ
F#m 
ท่าว่าสุขใจก
Bm 
ะเอา
 
ขี้ตั๋วโ
Em 
ลดพอได้ยื้อตอน
G 
จบเฮาออกไปห่
A 
างๆ

 
เด๋อนางเ
G 
ด้อ..
 
ให้เจ้าทำทรงแ
A 
อ่น 
 
แพนคีงไป
Bm 
นำอ้าย
 
เออออแสดงคือมี
G 
ใจ 
 
เฮ็ดติว่าฮักห
A 
ลาย
 
แม่นสิอุกพอต
D 
าย 
 
อยากไปแฮงกะ
F# 
ส่าง
 
ให้โหย๋ไ
G 
ว้สาก่อนน้องห
A 
ล่า
 
อย่ามาตีแถลง
F#m 
ลาในยามนี้เถา
Bm 
ะนาง
 
กะจั่งว่า
Em 
ปิดผ้ากั้งให้ฝืน
A 
นั่งอยู่นำอ้า
Bm 
ยก่อนเด้อ..
 
ผู้สาว..
 

INSTRU | G A | F#m Bm | Em F#m | Bm |
INSTRU | G A | F#m Bm | Em G | A |

 
เด้
Bm 
บัดนี้.. 
 
คันว่าพี่ชายห่อ
 
เจ้าผู้งามก่ำ
F#m 
เกี้ยง 
 
สิว่าจั่งใด๋
 
ให้ทน
Em 
อยู่ฟังลำเสียงอ้
A 
าย
 
ล่ะแม่นสิเปิดสิห
D 
น่าย 
 
ทำนอง
F# 
ฮักเก่า
 
กะบ่ต้อง
G 
อินจริงจังนำอ้
A 
ายดอก
 
แค่ทำ
F#m 
ท่าว่าสุขใจก
Bm 
ะเอา
 
ขี้ตั๋วโ
Em 
ลดพอได้ยื้อตอน
G 
จบเฮาออกไปห่
A 
างๆ

 
เด๋อนางเ
G 
ด้อ..
 
ให้เจ้าทำทรงแ
A 
อ่น 
 
แพนคีงไป
Bm 
นำอ้าย
 
เออออแสดงคือมี
G 
ใจ 
 
เฮ็ดติว่าฮักห
A 
ลาย
 
แม่นสิอุกพอต
D 
าย 
 
อยากไปแฮงกะ
F# 
ส่าง
 
ให้โหย๋ไ
G 
ว้สาก่อนน้องห
A 
ล่า
 
อย่ามาตีแถลง
F#m 
ลาในยามนี้เถา
Bm 
ะนาง
 
กะจั่งว่า
Em 
ปิดผ้ากั้งให้ฝืน
A 
นั่งอยู่นำอ้า
Bm 
ยก่อนเด้อ..

 
เด๋อนางเ
G 
ด้อ..
 
ให้เจ้าทำทรงแ
A 
อ่น 
 
แพนคีงไป
Bm 
นำอ้าย
 
เออออแสดงคือมี
G 
ใจ 
 
เฮ็ดติว่าฮักห
A 
ลาย
 
แม่นสิอุกพอต
D 
าย 
 
อยากไปแฮงกะ
F# 
ส่าง
 
ให้โหย๋ไ
G 
ว้สาก่อนน้องห
A 
ล่า
 
อย่ามาตีแถลง
F#m 
ลาในยามนี้เถา
Bm 
ะนาง
 
กะจั่งว่า
Em 
ปิดผ้ากั้งให้ฝืน
A 
นั่งอยู่นำอ้า
Bm 
ยก่อนเด้อ..
 
ผู้สาว..
 

OUTRO | G | Em | F#m | Bm | Bm |
 
( ฮื้อ ฮือ ฮือ ฮื้อออ.. )
 


โอ่ยล่ะอย่าฟ้าวเปิด ผ้าม่านกั้งออกไปเลยผู้สาว
เสียงหัวใจพี่ยังห้าว ม่วนนำการฮักเจ้า
อย่าฟ้าวมาเต้ย สั่งลาเถาะคำ

คนกำลังได้ที่ เมาฮักจนหัวสักขะมำ
มันผิดฤทัยพะนางน้องแม่นเคืองขุ่นหม่องใด๋
หัวใจคนจั่งบ่คือเก่า..

เด้บัดนี้.. คันว่าพี่ชายห่อ
เจ้าผู้งามก่ำเกี้ยง สิว่าจั่งใด๋
ให้ทนอยู่ฟังลำเสียงอ้าย
ล่ะแม่นสิเปิดสิหน่าย ทำนองฮักเก่า
กะบ่ต้องอินจริงจังนำอ้ายดอก
แค่ทำท่าว่าสุขใจ กะเอา
ขี้ตั๋วโลดพอได้ยื้อตอนจบเฮาออกไปห่างๆ

เด๋อนางเด้อ
ให้เจ้าทำทรงแอ่น แพนคีงไปนำอ้าย
เออออแสดงคือมีใจ เฮ็ดติว่าฮักหลาย
แม่นสิอุกพอตาย อยากไปแฮงกะส่าง
ให้โหย๋ไว้สาก่อนน้องหล่า
อย่ามาตีแถลงลาในยามนี้เถาะนาง
กะจั่งว่าปิดผ้ากั้งให้ฝืนนั่งอยู่นำอ้ายก่อนเด้อ.. ผู้สาว

ดนตรี

เด้บัดนี้.. คันว่าพี่ชายห่อ
เจ้าผู้งามก่ำเกี้ยง สิว่าจั่งใด๋
ให้ทนอยู่ฟังลำเสียงอ้าย
ล่ะแม่นสิเปิดสิหน่าย ทำนองฮักเก่า
กะบ่ต้องอินจริงจังนำอ้ายดอก
แค่ทำท่าว่าสุขใจ กะเอา
ขี้ตั๋วโลดพอได้ยื้อตอนจบเฮาออกไปห่างๆ

เด๋อนางเด้อ..
ให้เจ้าทำทรงแอ่น แพนคีงไปนำอ้าย
เออออแสดงคือมีใจ เฮ็ดติว่าฮักหลาย
แม่นสิอุกพอตาย อยากไปแฮงกะส่าง
ให้โหย๋ไว้สาก่อนน้องหล่า
อย่ามาตีแถลงลาในยามนี้เถาะนาง
กะจั่งว่าปิดผ้ากั้งให้ฝืนนั่งอยู่นำอ้ายก่อนเด้อ

เด๋อนางเด้อ..
ให้เจ้าทำทรงแอ่น แพนคีงไปนำอ้าย
เออออแสดงคือมีใจ เฮ็ดติว่าฮักหลาย
แม่นสิอุกพอตาย อยากไปแฮงกะส่าง
ให้โหย๋ไว้สาก่อนน้องหล่า
อย่ามาตีแถลงลาในยามนี้เถาะนาง
กะจั่งว่าปิดผ้ากั้งให้ฝืนนั่งอยู่นำอ้ายก่อนเด้อ ผู้สาว

ฮื้อ ฮือ ฮือ ฮื้อออ..

มิวสิควิดีโอ เด๋อนางเด้อ ปรีชา ปัดภัย

เพลง : เด๋อนางเด้อ
ศิลปิน : ปรีชา ปัดภัย
เนื้อร้อง/ทำนอง : เว่น ทวีโครต
เรียบเรียง : Yotdanai Phuthong
ติดต่องานแสดง : 061-1531056
2 votes
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend