คอร์ดเพลง เพียงคำเดียว ปู พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

  
Text   


 
มีหลายคราที่เคย
 
 
เหมือนเจ้าจะเอ่ย เปิดเผยเฉลยคำนั้น
 
 
โอ้ แล้วใยอัดอั้น
 
 
มิกล้าจำนรรจ์ กลับตื้นกลับตันทรวงใน..
 

INSTRU | Eb | Cm | G | Fm Bb |
INSTRU | Eb | Gm Bb | Cm | Bb Bbaug |

 
เพี
Eb 
ยงคำเดี
Gm 
ยวที่ปรารถ
Cm 
นา
 
อยากฟัง
Eb7 
ให้ชื่นอุร
Eb 
า 
 
ใจพะว้าพะวั
Fm 
ง.. 
 
 
Bb 

 
Ab 
านเท่านา
Adim 
นพี่คอยจะฟั
Bb 
 
คำนี้
Cm 
คำเดียวพี่ห
Fm 
วัง
 
จะฟังจากปากดวง
Bb 
ใจ.. 
 
 
Bbaug 

 
คำ
Eb 
..คำนี้
Gm 
มีค่าใหญ่ห
Cm 
ลวง
 
พี่รั
Eb7 
กพี่แหนพี่หว
Eb 
 
เพี
Edim 
ยงดั่งดวงฤ
Fm 
ทัย.. 
 
 
Bb 

 
พี่
Ab 
ไม่เคย
Adim 
เฉลยกับใค
Bb 
 
แต่แล้
Cm 
วพี่บอกเจ้า
Fm 
ไป
 
เพื่อให้
Bb 
เจ้าตอบเช่นกั
Eb 

 
มี
Ab 
หลายคราที่เคย 
 
(หลายคราที่เคย)
 
เหมือนเจ้าจะเอ่
Eb 
ย 
 
เปิดเผยเฉลยคำนั้น
 
Eb 
อ้..  
Ebmaj7 
   
 
แล้วใยอัดอั้
Eb7 
 
มิกล้าจำน
Fm 
รรจ์กลับตื้นกลับตันทรวง
Bb 
ใน.. 
 
 
Bbaug 

 
Eb 
รือเจ้ามี
Gm 
คู่เคียงอุร
Cm 
 
เจ้ารั
Bb 
กเป็นนักเป็นหน
Eb 
 
ตรึ
Edim 
ลงติดตราหั
Fm 
วใจ.. 
 
 
Bb 

 
จึ
Ab 
งจดจำถ้
Adim 
อยคำพี่ไ
Bb 
 
แอบเอ
Cm 
าไปบอกคู่ใ
Fm 
 
ทอดทิ้
Bb 
งพี่ให้อกต
Eb 
รม.. 
 
 
Bb 
 
Bbaug 

INSTRU | Eb Gm | Cm |
INSTRU | Eb Cm | Fm Bb |
INSTRU | Ab Adim | Bb Cm |
INSTRU | Fm Bb | Eb | Eb |

 
Ab 
ามถามเจ้ายังเคย
 
เจ้าจึงมิเอ่
Eb 
ยเปิดเผยเฉลยคารม
 
Eb 
อม..  
Ebmaj7 
   
 
ทิ้งให้พี่
Eb7 
ตรม
 
หัวใจระบ
Fm 
ม อกตรมอกตรม จน
Bb 
ตาย.. 
 
 
Bbaug 

 
Eb 
รือเจ้าลื
Gm 
มถ้อยคำๆ
Cm 
นี้
 
จึงทำ
Bb 
ไม่รู้ไม่
Eb 
ชี้ 
 
ดังไ
dimม่มีเยื่อใ
Fm 
ย.. 
 
 
Bb 
 
Ab 
ม้นเจ้า
Adim 
ลืมเจ้าเลือนเคลื่อนคล
Bb 
าย
 
พี่เตือ
Cm 
นให้อีกก็ไ
Fm 
ด้ 
 
ก็รัก
Bb 
อย่างไรเจ้าเ
Eb 
อย

 
Ab 
ม้นเจ้า
Adim 
ลืมเจ้าเลือนเคลื่อนคล
Bb 
าย
 
พี่เตือ
Cm 
นให้อีกก็ไ
Fm 
ด้ 
 
ก็รัก
Bb 
อย่างไรเจ้าเ
Eb 
อย


มีหลายคราที่เคย
เหมือนเจ้าจะเอ่ย เปิดเผยเฉลยคำนั้น
โอ้ แล้วใยอัดอั้น
มิกล้าจำนรรจ์ กลับตื้นกลับตันทรวงใน..

( ดนตรี )

เพียงคำเดียวที่ปรารถนา
อยากฟังให้ชื่นอุรา ใจพะว้าพะวัง..

นานเท่านานพี่คอยจะฟัง
คำนี้คำเดียวพี่หวัง
จะฟังจากปากดวงใจ..

คำ..คำนี้มีค่าใหญ่หลวง
พี่รักพี่แหนพี่หวง
เพียงดั่งดวงฤทัย..

พี่ไม่เคยเฉลยกับใคร
แต่แล้วพี่บอกเจ้าไป
เพื่อให้เจ้าตอบเช่นกัน

มีหลายคราที่เคย (หลายคราที่เคย)
เหมือนเจ้าจะเอ่ย เปิดเผยเฉลยคำนั้น
โอ้.. แล้วใยอัดอั้น
มิกล้าจำนรรจ์กลับตื้นกลับตันทรวงใน..

หรือเจ้ามีคู่เคียงอุรา
เจ้ารักเป็นนักเป็นหนา
ตรึลงติดตราหัวใจ..

จึงจดจำถ้อยคำพี่ไป
แอบเอาไปบอกคู่ใจ
ทอดทิ้งพี่ให้อกตรม..

( ดนตรี )

ยามถามเจ้ายังเคย
เจ้าจึงมิเอ่ยเปิดเผยเฉลยคารม
ยอม.. ทิ้งให้พี่ตรม
หัวใจระบม อกตรมอกตรม จนตาย..

หรือเจ้าลืมถ้อยคำๆนี้
จึงทำไม่รู้ไม่ชี้ ดังไม่มีเยื่อใย..
แม้นเจ้าลืมเจ้าเลือนเคลื่อนคลาย
พี่เตือนให้อีกก็ได้ ก็รักอย่างไรเจ้าเอย

แม้นเจ้าลืมเจ้าเลือนเคลื่อนคลาย
พี่เตือนให้อีกก็ได้ ก็รักอย่างไรเจ้าเอย

มิวสิควิดีโอ เพียงคำเดียว พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

เพลง : เพียงคำเดียว
ศิลปิน : พงษ์สิทธิ์ คำภีร์
เนื้อร้อง : สุนทรียา ณ เวียงกาญจน์
ทำนอง: สมาน กาญจนะผลิน
LINE ► @PuPongsitOfficial
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend