คอร์ดเพลง โสดจริงๆ เซ็น ธวัชชัย feat. กร ท่าแค

  
Text   


INTRO | C | Am | F | G |
INTRO | C | Am | F | G | C |

C 
โสดมานาน 
 
ก็ยังไม่
Am 
เคยมีแฟน
 
ยังไม่
F 
มีคนควงแขนเลยเ
G 
รา
 
คน
C 
แลเราแปลกๆ 
 
ก็หาว่า
Am 
ไซรหม้ายแฟน
 
สง
F 
สัยว่าเราอิเป็นเ
G 
กย์

C 
โสดนะเรื่องจริง 
 
แต่เรื่อง
Am 
ซิงนั้นไม่บอก
 
อยาก
F 
รู้ต้องมาลองเทสเ
G 
อง
 
เป็นคนแห
C 
ลงไม่เก่ง 
 
ก็เล
Am 
ยเสร็จเลง
 
ไม่เห
G 
ลือมาถึงเ
C 
รา

 
แม่ห
F 
ม้ายยังหม้ายยกมือให้แลสัก
G 
ทีให้ฉันได้รู้
 
ลูกส
F 
าวก็ได้ 
 
หรือว่าใครที่ยังโสด
 
คนที่
G 
ยังไม่มีเจ้าของหัวใจ 
 
มีเลยหม้าย

 
โสดเป็นจริงเป็น
C 
จัง 
 
โสดลำพังโสดแ
Am 
ต่สวน
 
ยังไม่มีใครช
F 
วนไปฟิตเจอริ่งโสดมาน
G 
าน
 
อยากมีใครสัก
C 
คน 
 
มาช่วยทำให้
Am 
รำคาญ
 
คนที่ค
F 
อยมาตามจิกอยู่ทุก
G 
วัน

 
ช่วยมาปั๊มหัวใ
C 
จใช่พี่ไม่หายใจ
Am 
แล้ว
 
ฉันจีบใครก็แ
F 
ห้วตอนนี้อยู่ไอซี
G 
ยู
 
ขอคนจริงใ
Am 
จแล้วฉันจะยอมเป็น
Em 
หนู
 
ให้เธอเป็นแ
F 
มว.
G 
.. 
 
ไล่ฟัดกันทั้ง
C 
วัน

 
ที่บ้
C 
านหยบไม่เชื่อบอกแล้วไม่ได้เป็น
Am 
เกย์
 
ชอบแต่ง
F 
ตัวเท่ๆ 
 
แต่ว่าไม่เ
G 
คยควงใคร
 
ไม่ใ
C 
ช่ไม่ควงแต่ว่ากู
Am 
หาไม่ได้
 
หาห
F 
ม้ายใครหลวมตัวมา
G 
แล

C 
โสดนะเรื่องจริง 
 
แต่เรื่อง
Am 
ซิงนั้นไม่บอก
 
อยาก
F 
รู้ต้องมาลองเทสเ
G 
อง
 
เป็นคนแห
C 
ลงไม่เก่ง 
 
ก็เล
Am 
ยเสร็จเลง
 
ไม่เห
G 
ลือมาถึงเ
C 
รา

 
แม่ห
F 
ม้ายยังหม้ายยกมือให้แลสัก
G 
ทีให้ฉันได้รู้
 
ลูกส
F 
าวก็ได้ 
 
หรือว่าใครที่ยังโสด
 
คนที่
G 
ยังไม่มีเจ้าของหัวใจ 
 
มีเลยหม้าย

 
โสดเป็นจริงเป็น
C 
จัง 
 
โสดลำพังโสดแ
Am 
ต่สวน
 
ยังไม่มีใครช
F 
วนไปฟิตเจอริ่งโสดมาน
G 
าน
 
อยากมีใครสัก
C 
คน 
 
มาช่วยทำให้
Am 
รำคาญ
 
คนที่ค
F 
อยมาตามจิกอยู่ทุก
G 
วัน

 
ช่วยมาปั๊มหัวใ
C 
จใช่พี่ไม่หายใจ
Am 
แล้ว
 
ฉันจีบใครก็แ
F 
ห้วตอนนี้อยู่ไอซี
G 
ยู
 
ขอคนจริงใ
Am 
จแล้วฉันจะยอมเป็น
Em 
หนู
 
ให้เธอเป็นแ
F 
มว.
G 
.. 
 
ไล่ฟัดกันทั้ง
 
วัน

INSTRU | C | Am | F | G | ( 3 Times )
INSTRU | C | Am | G | C | C |

 
โสดเป็นจริงเป็น
C 
จัง 
 
โสดลำพังโสดแ
Am 
ต่สวน
 
ยังไม่มีใครช
F 
วนไปฟิตเจอริ่งโสดมาน
G 
าน
 
อยากมีใครสัก
C 
คน 
 
มาช่วยทำให้
Am 
รำคาญ
 
คนที่ค
F 
อยมาตามจิกทุก
G 
วัน

 
ช่วยมาปั๊มหัวใ
C 
จใช่พี่ไม่หายใจ
Am 
แล้ว
 
ฉันจีบใครก็แ
F 
ห้วตอนนี้อยู่ไอซี
G 
ยู
 
ขอคนจริงใ
Am 
จแล้วฉันจะยอมเป็น
Em 
หนู
 
ให้เธอเป็นแ
F 
มว.
G 
..

 
โสดเป็นจริงเป็น
C 
จัง 
 
โสดลำพังโสดแ
Am 
ต่สวน
 
ยังไม่มีใครช
F 
วนไปฟิตเจอริ่งโสดมาน
G 
าน
 
อยากมีใครสัก
C 
คน 
 
มาช่วยทำให้
Am 
รำคาญ
 
คนที่ค
F 
อยมาตามจิกอยู่ทุก
G 
วัน

 
ช่วยมาปั๊มหัวใ
C 
จใช่พี่ไม่หายใจ
Am 
แล้ว
 
ฉันจีบใครก็แ
F 
ห้วตอนนี้อยู่ไอซี
G 
ยู
 
ขอคนจริงใ
Am 
จแล้วฉันจะยอมเป็น
Em 
หนู
 
ให้เธอเป็นแ
F 
มว.
G 
.. 
 
ไล่ฟัดกันทั้ง
C 
วัน..


โสดมานาน ก็ยังไม่เคยมีแฟน
ยังไม่มีคนควงแขนเลยเรา
คนแลเราแปลกๆ ก็หาว่าไซรหม้ายแฟน
สงสัยว่าเราอิเป็นเกย์

โสดนะเรื่องจริง แต่เรื่องซิงนั้นไม่บอก
อยากรู้ต้องมาลองเทสเอง
เป็นคนแหลงไม่เก่ง ก็เลยเสร็จเลง
ไม่เหลือมาถึงเรา

แม่หม้ายยังหม้ายยกมือให้แลสักทีให้ฉันได้รู้
ลูกสาวก็ได้ หรือว่าใครที่ยังโสด
คนที่ยังไม่มีเจ้าของหัวใจ มีเลยหม้าย

โสดเป็นจริงเป็นจัง โสดลำพังโสดแต่สวน
ยังไม่มีใครชวนไปฟิตเจอริ่งโสดมานาน
อยากมีใครสักคน มาช่วยทำให้รำคาญ
คนที่คอยมาตามจิกอยู่ทุกวัน

ช่วยมาปั๊มหัวใจใช่พี่ไม่หายใจแล้ว
ฉันจีบใครก็แห้วตอนนี้อยู่ไอซียู
ขอคนจริงใจแล้วฉันจะยอมเป็นหนู
ให้เธอเป็นแมว… ไล่ฟัดกันทั้งวัน

ที่บ้านหยบไม่เชื่อบอกแล้วไม่ได้เป็นเกย์
ชอบแต่งตัวเท่ๆ แต่ว่าไม่เคยควงใคร
ไม่ใช่ไม่ควงแต่ว่ากูหาไม่ได้
หาหม้ายใครหลวมตัวมาแล

โสดนะเรื่องจริง แต่เรื่องซิงนั้นไม่บอก
อยากรู้ต้องมาลองเทสเอง
เป็นคนแหลงไม่เก่ง ก็เลยเสร็จเลง
ไม่เหลือมาถึงเรา

แม่หม้ายยังหม้ายยกมือให้แลสักทีให้ฉันได้รู้
ลูกสาวก็ได้ หรือว่าใครที่ยังโสด
คนที่ยังไม่มีเจ้าของหัวใจ มีเลยหม้าย

โสดเป็นจริงเป็นจัง โสดลำพังโสดแต่สวน
ยังไม่มีใครชวนไปฟิตเจอริ่งโสดมานาน
อยากมีใครสักคน มาช่วยทำให้รำคาญ
คนที่คอยมาตามจิกอยู่ทุกวัน

ช่วยมาปั๊มหัวใจใช่พี่ไม่หายใจแล้ว
ฉันจีบใครก็แห้วตอนนี้อยู่ไอซียู
ขอคนจริงใจแล้วฉันจะยอมเป็นหนู
ให้เธอเป็นแมว… ไล่ฟัดกันทั้งวัน

( ดนตรี )

โสดเป็นจริงเป็นจัง โสดลำพังโสดแต่สวน
ยังไม่มีใครชวนไปฟิตเจอริ่งโสดมานาน
อยากมีใครสักคน มาช่วยทำให้รำคาญ
คนที่คอยมาตามจิกทุกวัน

ช่วยมาปั๊มหัวใจใช่พี่ไม่หายใจแล้ว
ฉันจีบใครก็แห้วตอนนี้อยู่ไอซียู
ขอคนจริงใจแล้วฉันจะยอมเป็นหนู
ให้เธอเป็นแมว…

โสดเป็นจริงเป็นจัง โสดลำพังโสดแต่สวน
ยังไม่มีใครชวนไปฟิตเจอริ่งโสดมานาน
อยากมีใครสักคน มาช่วยทำให้รำคาญ
คนที่คอยมาตามจิกอยู่ทุกวัน

ช่วยมาปั๊มหัวใจใช่พี่ไม่หายใจแล้ว
ฉันจีบใครก็แห้วตอนนี้อยู่ไอซียู
ขอคนจริงใจแล้วฉันจะยอมเป็นหนู
ให้เธอเป็นแมว… ไล่ฟัดกันทั้งวัน..

มิวสิควิดีโอ โสดจริงๆ เซ็น ธวัชชัย feat. กร ท่าแค

เพลง : โสดจริงๆ
ศิลปิน : เซ็น ธวัชชัย feat. กร ท่าแค
เนื้อร้อง/ทำนอง : แอม ฟอร์มาลีน
เรียบเรียง : แอม ฟอร์มาลีน, กร ท่าแค
ติดต่องานแสดง :
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend