หน้าแรก » เอก บ๊อกเซอร์ » คอร์ดเพลง สันดานเลว – เอก บ๊อกเซอร์

คอร์ดเพลง สันดานเลว – เอก บ๊อกเซอร์

คอร์ดเพลง สันดานเลว

INTRO | Bm | Bm |

Bm 
 ไหนเธอเคยพูดจะไม่
ทิ้งกัน
 
จะอยู่กั
Em 
บฉัน 
 
ไปจนวัน
Bm 
ตาย
Bm 
 ไหนเธอเคยบอกว่าเธอ 
 
 
รักฉัน
 
ไซรเธอ
Em 
หลอกกัน 
 
หลอกฉั
Bm 
นทำไหร

 
* เธอว่าดีแล้วห
รือ 
 
เธอทิ้งฉั
นไป
 
F#m 
ปมีความสุขกับค
Bm 
นใหม่
 
เธอไม่สงสาร
ฉันหรือ 
 
ฉันเสี
ยใจ
 
น้ำ
F#m 
ตามันไหลไม่
Bm 
หยุด
 
เพราะฉันรักเธอ
สุดใจ 
 
สุดหั
วใจ
F# 
..แต่เธอไปกับไอ้เลว 
 
Bm 
นนั้น

 
** มันเ
จ็บเธอรู้หม้าย 
 
มันเ
จ็บเธอรู้หม้าย
 
มัน
F#m 
เจ็บตรงที่เธอทิ้
Bm 
งไป
 
มันเ
จ็บทรมาน 
 
ซมซ
านไปข้างใน
 
เมื่
F#m 
อรู้ว่าไอ้คนนั้นคือเพื่อ
Bm 
นฉัน

 
*** ไอ้เ
พื่อนมันทรยศหักห
ลัง
 
ส่วนเ
ธอนั้นก็เลวเหมือน
กัน.. 
 
 
F# 
 
สันดานเ
Bm 
ลว

INSTRU | G A | F#m Bm | ( 2 Times )
INSTRU | G A | F#7 | Bm |

( * , ** , ** , *** )

เนื้อเพลง
ไหนเธอเคยพูดจะไม่ทิ้งกัน
จะอยู่กับฉัน ไปจนวันตาย
ไหนเธอเคยบอกว่าเธอ รักฉัน
ไซรเธอหลอกกัน หลอกฉันทำไหร

* เธอว่าดีแล้วหรือ เธอทิ้งฉันไป
ไปมีความสุขกับคนใหม่
เธอไม่สงสารฉันหรือ ฉันเสียใจ
น้ำตามันไหลไม่หยุด
เพราะฉันรักเธอสุดใจ สุดหัวใจ
แต่เธอไปกับไอ้เลว คนนั้น

** มันเจ็บเธอรู้หม้าย มันเจ็บเธอรู้หม้าย
มันเจ็บตรงที่เธอทิ้งไป
มันเจ็บทรมาน ซมซานไปข้างใน
เมื่อรู้ว่าไอ้คนนั้นคือเพื่อนฉัน

*** ไอ้เพื่อนมันทรยศหักหลัง
ส่วนเธอนั้นก็เลวเหมือนกัน
สันดานเลว

INSTRU

( * , ** , ** , *** )

คอร์ด เนื้อเพลง สันดานเลว – เอก บ๊อกเซอร์
สันดานเลว - เอก บ๊อกเซอร์
 โฆษณา