หน้าแรก » โอม เซอร์ลาว » คอร์ดเพลง พาวเวอร์แบงค์ – โอม เซอร์ลาว

คอร์ดเพลง พาวเวอร์แบงค์ – โอม เซอร์ลาว

คอร์ดกีตาร์ เนื้อเพลง พาวเวอร์แบงค์ – โอม เซอร์ลาว

INTRO | Bm | Em | G | F# | Bm |

 
Bm 
จียมตัวเองทุกวัน 
 
บ่บังอาจใ
Em 
ฝ่ฝัน 
 
พาเธอมาคู่ใจ
 
มัน
คงเป็นไปบ่ไ
ด้ดอกชาติ
นี้
 
อ้าย
บ่ได้จบ.. 
 
ด็
อกเตอร์ 
 
F#m 
ะพอสิเข้าใ
Bm 
จดี
 
ว่า
Em 
สิทธิ์ที่เฮาพ
อมีแค่..ตัว
Bm 
สำรอง

 
*  
Bm 
ตอนที่เจ้าอ่อนหล้าและเริ่มหม
Em 
ดแรง
 
ตำแ
หน่ง 
 
ของอ้
ายคือไฟสำ
รอง
 
ประค
รองบ่ให้เจ้า
ล้ม 
 
เป็
F#m 
นได้แค่คู่ซ้อ
Bm 
มน้อง
Em 
มีสิทธิ์แค่แบตสำร
อง 
 
ยามน้อง..อ่อ
นแรง

 
** ได้ตำแห
น่งเป็นพาวเวอร์แ
บงค์ให้เธอดู
Bm 
ด..ไฟ
 
เฮ็ดดีส่ำ
ใด๋ 
 
กะคงเป็
นได้แค่ตัวสำ
..รอง
 
ตั
กน้ำใส่กะโห
ลก 
 
F#m 
ะโงกเบิ่งเงา..เจ้
Bm 
าของ
 
ชา
Em 
ตินี้เป็นแค่แบตสำร
องของน้องจ
นตาย

INSTRU | G A | F#m Bm | G A | D |
INSTRU | G A | F#m Bm | G A | Bm |

( *, **, ** )

 
ถึงสิสำคัญส่ำ
Em 
ใด๋ 
 
โอย.
.. 
 
ก็คงเป็นได้แค่แบตสำ.
Bm 
.รอง

OUTRO | G A | Bm |

เนื้อเพลง
เจียมตัวเองทุกวัน บ่บังอาจใฝ่ฝัน
พาเธอมาคู่ใจ
มันคงเป็นไปบ่ได้ดอกชาตินี้
อ้ายบ่ได้จบด็อกเตอร์ กะพอสิเข้าใจดี
ว่าสิทธิ์ที่เฮาพอมีแค่..ตัวสำรอง

* ตอนที่เจ้าอ่อนหล้าและเริ่มหมดแรง
ตำแหน่ง ของอ้ายคือไฟสำรอง
ประครองบ่ให้เจ้าล้ม เป็นได้แค่คู่ซ้อมน้อง
มีสิทธิ์แค่แบตสำรอง ยามน้อง..อ่อนแฮง

** ได้ตำแหน่งเป็นพาวเวอร์แบงค์ให้เธอดูด..ไฟ
เฮ็ดดีส่ำใด๋ กะคงเป็นได้แค่ตัวสำรอง
ตักน้ำใส่กะโหลก ชะโงกเบิ่งเงา..เจ้าของ
ชาตินี้เป็นแค่แบตสำรองของน้องจนตาย

(ดนตรี)

( *, **, ** )

ถึงสิสำคัญปานใด๋ ก็คงเป็นได้แค่แบตสำ..รอง
ศิลปิน : โอม เซอร์ลาว
คำร้อง : เพชร สหรัตน์
ทำนอง : เพชร สหรัตน์
เรียบเรียง : หมาหลง เซอร์ลาว
พาวเวอร์แบงค์ - โอม เซอร์ลาว
 โฆษณา