หน้าแรก » ภพ พิพัฒน์ » คอร์ดเพลง ทักอ้ายเด้อ – ภพ พิพัฒน์ (คอร์ดง่ายๆ)

คอร์ดเพลง ทักอ้ายเด้อ – ภพ พิพัฒน์ (คอร์ดง่ายๆ)

คอร์ดเพลง ทักอ้ายเด้อ – ภพ พิพัฒน์

ภพ พิพัฒน์

คอร์ดเพลง ทักอ้ายเด้อ

ศิลปิน : ภพ พิพัฒน์

แนวเพลง : #อีสาน

Single เพลงใหม่

คีย์คอร์ดเพลง ทักอ้ายเด้อ คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง

คอร์ดเพลง ทักอ้ายเด้อ - ภพ พิพัฒน์
คอร์ดเพลง ทักอ้ายเด้อ - ภพ พิพัฒน์
คอร์ด

INTRO | Em | C G |
INTRO | Em Bm | C | D | G |

 
คันน้องเห
งา 
 
กะแชทมาเ
ว้ากับอ้ายไ
Em 
ด้เด้อ
 
บ่อยากเ
จอเจ้าเ
Bm 
พ้ออีหยังมา
Em 
กมาย
 
คันแม่นน้
องนั้นเหงาอี
หลี
 
แชทม
Bm 
าพี้อ้ายพร้อมและตอ
Em 
บไว
 
สิบ่เ
ฮ็ดให้เจ้าเหง
าใจ 
 
คือไผค
นนั้น

 
ความสำ
คัญอ้าย
D/F# 
นั้นสู้เขา
Em 
บ่ได้
 
คันเจ้าเหง
าใจกะ
D/F# 
ทักหาได้เ
Em 
สมอ
 
สิเป็นพี่ช
ายที่คอยหวัง
ดี 
 
สิเป็น
Bm 
ที่ระบายใ
Em 
ห้เธอ
ฮักเจ้าเส
มอ 
 
แม้เจ้าบ่ฮั
กอ้าย

 
* คันเขาบ่
ฮัก ..โฮ้ โฮ๊ะ  
โฮ..
 
กะ
Bm 
ทักแชทอ้ายไ
Em 
ด้เด้อ
 
เปิดแ
Am 
มสเซนเจอร์ 
 
รอเ
ธออยู่หม่อ
งนี้ 
 
โอ้….
 
คันเขาบ่แ
คร์ . อือ หือ  
อือ..
 
กะแล้ว
แต่เขา
D/F# 
โลดค
Em 
นดี
Am 
แชทของอ้ายค
นนี้ยังรอตอ
บเธอ

INSTRU | G D/F# | Em | ( 2 Times )
INSTRU | C D | Bm Em | C D | G |

 
คันเขาบ่
ฮัก ..โฮ้ โฮ๊ะ  
โฮ..
 
กะ
Bm 
ทักแชทอ้ายไ
Em 
ด้เด้อ
 
เปิดแ
Am 
มสเซนเจอร์ 
 
รอเ
ธออยู่หม่อ
งนี้
 
คันเขาบ่แ
คร์ . อือ หือ  
อือ..
 
กะแล้ว
แต่เขา
D/F# 
โลดค
Em 
นดี
Am 
แชทของอ้ายค
นนี้ยังรอตอ
บเธอ
D/F# 
 
Em 

( * )

 
คันเขาบ่แ
คร์.. อือ หือ  
อือ..
 
กะแล้ว
แต่เขา
D/F# 
โลดค
Em 
นดี
Am 
แชทของอ้ายค
นนี้ยังรอตอ
บเธอ

เนื้อเพลง
คันน้องเหงากะแชทมาเว้ากับอ้ายได้เด้อ
บ่อยากเจอเจ้าเพ้ออีหยังมากมาย
คันแม่นน้องนั้นเหงาอีหลี๋
แชทมาพี้อ้ายพร้อมและตอบไว
สิบ่เฮ็ดให้เจ้าเหงาใจ คือไผ๋คนนั้น

* ความสำคัญอ้ายนั้นสู้เขาบ่ได้
คันเจ้าเหงาใจกะทักหาได้เสมอ
สิเป็นพี่ชายที่คอยหวังดี สิเป็นที่ระบายให้เด้อ
ฮักเจ้าเสมอ แม้เจ้าบ่ฮักอ้าย

** คันเขาบ่ฮัก ..โฮ้ โฮ๊ะ โฮ..
กะทักแชทอ้ายได้เด้อ
เปิดแมทเซนเจอร์ รอเธออยู่หม่องนี้
คันเขาบ่แคร์ . อือ หือ อือ..
กะแล้วแต่เขาโลดคนดี
แชทของอ้ายคนนี้ยังรอตอบเธอ

( ดนตรี )

( ** , ** )

คันเขาบ่แคร์ . อือ หือ อือ..
กะแล้วแต่เขาโลดคนดี
แชทของอ้ายคนนี้ยังรอตอบเธอ
ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ

เพลง : ทักอ้ายเด้อ
ศิลปิน : ภพ พิพัฒน์
คำร้อง/ทำนอง : อาร์ท สิทธิชัย
เรียบเรียง : อ.จินนี่ ภูไท
 โฆษณา