หน้าแรก » วงตะนาวศรี » คอร์ดเพลง ขาสั่น – วงตะนาวศรี

คอร์ดเพลง ขาสั่น – วงตะนาวศรี

คอร์ดกีตาร์ เนื้อเพลง ขาสั่น – วงตะนาวศรี


INTRO | Dm | Am | Bb C | F | ( 2 Times )

 
แค่เ
ด็กบ้านๆ 
 
พรร
Am 
ค์เรา 
 
 
Bb 
มันอิน่ามองตรงไ
หน 
 
 
Dm 
การศึกษาไม่ถึ
Am 
งมหาลัย 
 
ควา
Bb 
มรู้งูๆ 
 
ปลา
 
อบไปชอบค
Am 
นสวย 
 
น้อ
Bb 
งสาวเป็นนักศึ
กษา 
 
แต่
Dm 
เธอไม่เคยแลเร
Am 
าแม้แต่หางตา 
 
ดอ
Bb 
กฟ้าคง
สูงเกินไ

 
* ไม่
รู้อีรักหม้าย 
 
ไม่
Am 
รู้อิรักหม้าย 
 
ผู้
Bb 
ชายคนนี้อยากแห
ลง
 
อยา
Dm 
กบอกเธอว่ารัก 
 
รั
Am 
กเธออย่างแรงอยากแ
Bb 
หลงให้น้องเข้า
ใจ

 
** แต่พอได้พบห
Bb 
น้าแล้วขามันสั่น 
 
 
Am 
มันมีอาการหวั่
Dm 
นไหว 
 
แรงก็ไม่
Bb 
ได้… 
 
ไม่รู้ไซ
ร้
 
หัวจิตหั
Bb 
วใจไม่อยู่กับ
ตัว 
 
Am 
ากลัวพี่บ่าวส
Dm 
ากลัว 
 
รัก
Bb 
ชัวร์รัก
แน่แต่ไม่หา
ญบอก

 
*** ได้
แต่เฝ้ามองดูเ
Am 
ธอ 
 
ไม่
Bb 
รู้อิเป็นไปได้แค่
ไหน 
 
Dm 
ด็กบ้านๆ 
 
คนไม่ส
Am 
าไหร 
 
รั
Bb 
กใครแล้วไม่ลอ
กอ

 
ก็อ
ยากจะมาร
Am 
บกวน 
 
เป็
Bb 
นแฟนกันเลยได้ไ
หม 
 
Dm 
ด็กบ้านๆ 
 
สันดา
Am 
นจริงใจ 
 
รัก
Bb 
ใครแล้ว
ไม่ลอ
กอ

(ดนตรี) | F | Am | Bb | F | Dm | Am | Bb C | F |

( *, **, *** )

 
รัก
Bb 
ใครแล้วไม่ลอ
กอ 
 
รักใ
Bb 
ครแล้ว
ไม่ลอกอ
..

OUTRO | Dm | Am | Bb C | F | Dm | Am | Bb C | F |

เนื้อเพลง
แค่เด็กบ้านๆ พรรค์เรา มันอิน่ามองตรงไหน
การศึกษาไม่ถึงมหาลัย ความรู้งูๆ ปลาๆ
แอบไปชอบคนสวย น้องสาวเป็นนักศึกษา
เธอไม่เคยแลเราแม้แต่หางตา ดอกฟ้าคงสูงเกินไป

* ไม่รู้อีรักหม้าย ไม่รู้อิรักหม้าย ผู้ชายคนนี้อยากแหลง
อยากบอกเธอว่ารัก รักเธออย่างแรงอยากแหลงให้น้องเข้าใจ

** แต่พอได้พบหน้าแล้วขามันสั่น
มันมีอาการหวั่นไหว แรงก็ไม่ได้ ไม่รู้ไซร้
หัวจิตหัวใจไม่อยู่กับตัว สากลัวพี่บ่าวสากลัว
รักชัวร์รักแน่แต่ไม่หาญบอก

*** ได้แต่เฝ้ามองดูเธอ ไม่รู้อิเป็นไปได้แค่ไหน
เด็กบ้านๆ คนไม่สาไหร รักใครแล้วไม่ลอกอ

ก็อยากจะมารบกวน เป็นแฟนกันเลยได้ไหม
เด็กบ้านๆ สันดานจริงใจ รักใครแล้วไม่ลอกอ

(ดนตรี)

( *, **, *** )

รักใครแล้วไม่ลอกอ รักใครแล้วไม่ลอกอ
เพลง ขาสั่น ศิลปิน วงตะนาวศรี
คำร้อง ทำนอง : ทศพร มณีแดง
เรียบเรียงดนตรี BOYRECORD STUDIO
Tel. 088 446 3399
ขาสั่น - วงตะนาวศรี
 โฆษณา