หน้าแรก » NinE » คอร์ดเพลง ปล่อยคนมักง่ายไปได้กันเอง – NinE

คอร์ดเพลง ปล่อยคนมักง่ายไปได้กันเอง – NinE

คอร์ดเพลง ปล่อยคนมักง่ายไปได้กันเอง – NinE

NinE

คอร์ดเพลง ปล่อยคนมักง่ายไปได้กันเอง

ศิลปิน : NinE

แนวเพลง : #ใต้

Single เพลงใหม่ 2018

คีย์คอร์ดเพลง ปล่อยคนมักง่ายไปได้กันเอง คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง

คอร์ด

 
ล่อยเธอไปจา
กฉัน 
 
ถ้าคน
C#m 
นั้นเขาดีนัก
F#m 
แรง
 
จะป
ล่อยคนมักง่
ายไปได้กั
นเอง

INSTRU | D E | C#m F#m | Bm E | A E |

 
เธออยู่กับ
ฉัน 
 
มันไม่ส
C#m 
าไหรช่ายหม้ายค
F#m 
นสวย
 
เธอเลยไ
ปหาคนรว
ยๆ 
 
เธอสวยเลือ
กได้
 
ไอ้
ฉันมันยู่ไม่ห
ล่อ 
 
ไม่
C#m 
พอไม่ซึ้งไม่ถึ
F#m 
งใจใช่ไหม
 
เป็น
คนที่เรียกว่าค
วาย 
 
ให้เธ
อหลอก

 
* ป
ล่อยเธอไปจา
กฉัน 
 
ถ้าค
C#m 
นนั้นเขาดีนั
F#m 
กแรง
 
ฉั
นไม่อยากแกล้ง 
 
อะ
ไรให้มากม
าย
 
ว่าใ
ห้เธอมีความ
สุข 
 
อยู่กั
C#m 
บฉันมันไม่มีควา
F#m 
มหมาย
 
Bm 
ล่อยให้คนมักง่
ายไปได้กั
นเอง

INSTRU | D E | C#m F#m |
INSTRU | Bm E | A |
INSTRU ( 2 Times )


 
ถ้าอยู่กับ
ฉันถ้ามันไ
C#m 
ม่ดีก็เลิกกันไป
F#m 
ดีหว่า
 
ถ้า
ใช้นิสัยมา
รยา 
 
ฉันก็ไ
ม่เอา
 
ไอ้คนมักง่
ายหลายใจอย่างเ
ธอ
 
ปล่อย
C#m 
ให้ไปเจอกั
F#m 
บเขา
 
น้ำ
Bm 
เปล่า 
 
กับเห
ล้าคงเข้ากั
นได้

( * )

..ยอมฉันย
อมให้เธอ 
 
 
C#m 
เดินไปจา
F#m 
กฉัน
 
ปล่อย
ให้ไอ้มักง่ายคน
นั้นมันได้ใ
จเธอ

( * )

 
ล่อยให้คนมั
กง่าย.. 
 
ไปได้กั
นเอง…

เนื้อเพลง
ปล่อยเธอไปจากฉัน ถ้าคนนั้นเขาดีนักแรง
จะปล่อยคนมักง่ายไปได้กันเอง

( ดนตรี )

เธออยู่กับฉัน มันไม่สาไหรใช่ไหมคนสวย
เธอเลยไปหาคนรวยๆ เธอสวยเลือกได้
ไอ้ฉันมันยู่ไม่หล่อ ไม่พอไม่ซึ้งไม่ถึงใจใช่ไหม
เป็นคนที่เรียกว่าควาย ให้เธอหลอก

* ปล่อยเธอไปจากฉัน ถ้าคนนั้นเขาดีนักแรง
ฉันไม่อยากแกล้ง อะไรให้มากมาย
ว่าให้เธอมีความสุข อยู่กับฉันมันไม่มีความหมาย
ปล่อยให้คนมักง่ายไปได้กันเอง

( ดนตรี )

ถ้าอยู่กับฉันถ้ามันไม่ดีก็เลิกกันไปดีหว่า
ถ้าใช้นิสัยมารยา ฉันก็ไม่เอา
ไอ้คนมักง่ายหลายใจอย่างเธอ
ปล่อยให้ไปเจอกับเขา
น้ำเปล่า กับเหล้าคงเข้ากันได้

( ซ้ำ * )

ยอมฉันยอมให้เธอเดินไปจากฉัน
ปล่อยให้ไอ้มักง่ายคนนั้นมันได้ใจเธอ

( ซ้ำ * )

ปล่อยให้คนมักง่าย.. ไปได้กันเอง
ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง ปล่อยคนมักง่ายไปได้กันเอง – วง NinE
 โฆษณา