หน้าแรก » โต้ง อัษฎาวุฒ » คอร์ดเพลง ห่างกัน – โต้ง อัษฎาวุฒ

คอร์ดเพลง ห่างกัน – โต้ง อัษฎาวุฒ

คอร์ดเพลง ห่างกัน โต้ง อัษฎาวุฒ

โต้ง อัษฎาวุฒ

คอร์ดเพลง ห่างกัน

ศิลปิน : โต้ง อัษฎาวุฒ

แนวเพลง : #สตริง

Single เพลงใหม่ 2018

คีย์คอร์ดเพลง ห่างกัน คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง

คอร์ด

INTRO | F | Am | Bb | C | C |

 
ต้องทำ
ใจในวันที่เราจาก
 
ต้องยอ
Bb 
มรับว่าเธอต้อ
งไป
 
จา
Bb 
กนี้เราคงห่าง
กันแสนไกล
 
เธอจา
Gm 
กไปฝากคำร่ำลาน้ำตาฉั
นไหล

 
นาฬิ
กาความรักของเรายังคงเดิน
 
ต้องเผ
Bb 
ชิญกับความปวดร้
าว
 
วัน
Bb 
นี้ไม่มีเธอเห
มือนวันเก่า
 
อยู่กับเห
Gm 
งาแค่เพียงลำพังฟ้าช่างใ
จร้าย

 
* รับไม่
ได้คือเราต้องห่างกันไกล
 
ในใจยังคงคิดถึงรอคอยเ
Dm 
วลาให้เธอกลับมา
 
ใจสั่นเพราะความผูกพันธ์มัน
Bb 
ล้นจนเกินเยี่ยวยา
 
ฟ้าได้ยินไ
หม

 
(จาก)(วัน)นี้ไม่มีเ
ธอ 
 
ใจของฉันมั
Dm 
นเหงา
 
วันนี้ไม่มีเ
รา 
 
เธอไปอยู่ที่ไ
Dm 
หน
Bb 
คนเคยรักเคย
อยู่ด้วยกัน
Bb 
ต้องห่างกันแส
นไกล
Gm 
ทำไมทำไม 
 
ฟ้าใจร้ายอย่า
งนี้

 
คงต้อง
รอให้เธอนั้นคืนกลับ
 
ยังเฝ้า
Bb 
นับวันที่เธอกลั
บมา
 
ได้โ
Bb 
ปรดอย่าลืมใน
คำสัญญา
 
ที่เธอเ
Gm 
คยบอกฉันว่าเรารักกันแ
ค่ไหน
 
สักวันคงได้เจ
อเธอ

INSTRU | Bb | Am | Gm C | F Fmaj7 |
INSTRU | Bb | Am | Gm C | F | C |

( * ) ( ** ) ( ** )

 
จะรอวันที่ได้เจ
อเธอ

OUTRO | Bb | Am | Gm C | F | Fmaj7 |

เนื้อเพลง
ต้องทำใจในวันที่เราจาก
ต้องยอมรับว่าเธอต้องไป
จากนี้เราคงห่างกันแสนไกล
เธอจากไปฝากคำร่ำลาน้ำตาฉันไหล

นาฬิกาความรักของเรายังคงเดิน
ต้องเผชิญกับความปวดร้าว
วันนี้ไม่มีเธอเหมือนวันเก่า
อยู่กับเหงาแค่เพียงลำพังฟ้าช่างใจร้าย

* รับไม่ได้คือเราต้องห่างกันไกล
ในใจยังคงคิดถึงรอคอยเวลาให้เธอกลับมา
ใจสั่นเพราะความผูกพันธ์มันล้นจนเกินเยี่ยวยา
ฟ้าได้ยินไหม

(จาก)(วัน)นี้ไม่มีเธอ ใจของฉันมันเหงา
วันนี้ไม่มีเรา เธอไปอยู่ที่ไหน
คนเคยรักเคยอยู่ด้วยกันต้องห่างกันแสนไกล
ทำไมทำไม ฟ้าใจร้ายอย่างนี้

คงต้องรอให้เธอนั้นคืนกลับ
ยังเฝ้านับวันที่เธอกลับมา
ได้โปรดอย่าลืมในคำสัญญา
ที่เธอเคยบอกฉันว่าเรารักกันแค่ไหน
สักวันคงได้เจอเธอ

( ดนตรี )

( ซ้ำ * , ** , ** )

จะรอวันที่ได้เจอเธอ
ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง : ห่างกัน
ศิลปิน : โต้ง อัษฎาวุฒ (ดอกสะแบง)
คำร้อง/ทำนอง : โต้ง อัษฎาวุฒ
เรียบเรียง : กันทรากร ทีทองแดง
โปรดักชั่น : สี’ฟ้า คราม’ม
สังกัด/ลิขสิทธิ : DOKSABANG | MUSIC
 โฆษณา