หน้าแรก » Soul Band » คอร์ดเพลง ขอโทษที่ยังไม่ลืม – Soul Band

คอร์ดเพลง ขอโทษที่ยังไม่ลืม – Soul Band

ขอโทษที่ยังไม่ลืม – Soul Band


INTRO | F | Em | Dm G | C |

 
อยู่ๆ  
Dm 
ก็มาเอ่ยคำ
ลาให้ใจต้อ
งเจ็บ
 
คำพูดที่เ
Dm 
ธอหลุดออก
มาสู่ห้วง…หั
วใจ
 
เคยบอกรั
Dm 
กกันจะเดินร่วม
ทาง 
 
แต่
Em 
วันนี้เธอแบ่
Am 
งใจ
 
เธอเปลี่ย
Dm 
นไป 
 
จา
กฉันที่ยังไม่ตั้
งตัว

 
บอกตั
Dm 
วเองที่ยังหายใจ 
 
เธอจา
Em 
กไปให้ยอมรับมัน
 
หอบความ
ฝันที่เค
Dm 
ยรักกันฝังไปกับน้ำ
ตา

 
* ขอโทษที่ยังไม่
Fmaj7 
ลืม 
 
ขอโทษที่ยังไม่เป
ลี่ยนไป
 
ต่อให้น
Dm 
านแค่ไหนหัว
ใจฉันยังคงเหมือ
นเดิม
 
รออยู่แต่เธอตร
Fmaj7 
งนี้ 
 
ขอเจ็บอยู่ตรง
Em 
ที่เดิม
 
ต่อให้
Dm 
ฉันนั้นต้องเผ
ชิญกับความเสี
ยใจ
 
(คงไม่มีวันหยุดรั
กเธอ)

Bb 
 ไม่ว่าเวลาจะเปลี่ยนเวียนห
มุนไปนานสักเท่าไหร่
Bb 
 แต่ภายในใจฉันยังมีแ
ต่…เธอ

INSTRU | Am G | F | Am G | F | G | G |

( *, * )

 
ต่อให้
Dm 
กาลเวลาจะเปลี่ยนเวียนหมุนสักเท่
าไหร่
สุดท้ายยังไงก็รักเธอ

OUTRO | F | Em | Dm G | C | C |

เนื้อเพลง
อยู่ๆ ก็มาเอ่ยคำลาให้ใจต้องเจ็บ
คำพูดที่เธอหลุดออกมาสู่ห้วง…หัวใจ
เคยบอกรักกันจะเดินร่วมทาง แต่วันนี้เธอแบ่งใจ
เธอเปลี่ยนไป จากฉันที่ยังไม่ตั้งตัว

บอกตัวเองที่ยังหายใจ เธอจากไปให้ยอมรับมัน
หอบความฝันที่เคยรักกันฝังไปกับน้ำตา

ขอโทษที่ยังไม่ลืม ขอโทษที่ยังไม่เปลี่ยนไป
ต่อให้นานแค่ไหนหัวใจฉันยังคงเหมือนเดิม
รออยู่แต่เธอตรงนี้ ขอเจ็บอยู่ตรงที่เดิม
ต่อให้ฉันนั้นต้องเผชิญกับความเสียใจ
คงไม่มีวันหยุดรักเธอ

ไม่ว่าเวลาจะเปลี่ยนเวียนหมุนไปนานสักเท่าไหร่
แต่ภายในใจฉันยังมีแต่…เธอ

( ดนตรี )

ขอโทษที่ยังไม่ลืม ขอโทษที่ยังไม่เปลี่ยนไป
ต่อให้นานแค่ไหนหัวใจฉันยังคงเหมือนเดิม
รออยู่แต่เธอตรงนี้ ขอเจ็บอยู่ตรงที่เดิม
ต่อให้ฉันนั้นต้องเผชิญกับความเสียใจ

ขอโทษที่ยังไม่ลืม ขอโทษที่ยังไม่เปลี่ยนไป
ต่อให้นานแค่ไหนหัวใจฉันยังคงเหมือนเดิม
รออยู่แต่เธอตรงนี้ ขอเจ็บอยู่ตรงที่เดิม
ต่อให้ฉันนั้นต้องเผชิญกับความเสียใจ
คงไม่มีวันหยุดรักเธอ

ต่อให้กาลเวลาจะเปลี่ยนเวียนหมุนสักเท่าไหร่
สุดท้ายยังไงก็รักเธอ
เพลง ขอโทษที่ยังไม่ลืม
เนื้อร้อง – versace
ทำนอง – ธนดล บุญแท้ – เรืองฤทธิ์ เบ็ญจมาศ – นก บันนังสตาร์
เรียบเรียง – บอย พาโล
ขอโทษที่ยังไม่ลืม - Soul Band
 โฆษณา