หน้าแรก » โอ่ง ข้างถนน » คอร์ดเพลง คำขอโทษจากคนที่ถูกทิ้ง – โอ่ง ข้างถนน

คอร์ดเพลง คำขอโทษจากคนที่ถูกทิ้ง – โอ่ง ข้างถนน

คำขอโทษจากคนที่ถูกทิ้ง – โอ่ง ข้างถนน


INTRO | C Em | Am | Dm | G | C | C |

เก็บน้ำตารอ
Em 
ยรักบาดแผลขอ
Am 
งใจ 
 
เหยีบ
Dm 
บไว้ข้างในของใจที่มันบอ
บช้ำ
 
ภาพ
เก่ายังฝังยัง
Em 
อยู่ในความทร
Am 
งจำ 
 
เหตุ
Dm 
ผลที่ทำให้รักของเราจบ
ลง

 
*  
เจ็บทุกครั้งที่
Em 
ฉันเห็นหยด
Am 
น้ำตา 
 
ผ่าน
Dm 
มาเหมือนฉันไม่เคยดูแลหั
วใจ
 
ฝากบ
อกจากใจขอเพี
Em 
ยงแค่เธอย
Am 
กโทษ 
 
จะโก
Dm 
รธจะเกลียดแต่ใจยังคงรั
กเธอ
 
เหมือนฉันไม่เ
Em 
คยมี
Am7 
ใจ 
 
เหตุ
Dm 
ผลหรือใจของเธอไม่เคยมี
ฉัน

 
**  
นี่คือคำขอโ
Em 
ทษ 
 
จา
Am 
กคนที่โดนเธอทิ้ง 
 
ให้เ
Dm 
ธอได้เจอกับคนที่รักเธอม
ากกว่าฉัน
จบคือเจ็บแต่ใจมันยังฝั
Em 
งจำ 
 
จะจด
Dm 
จำแม้มันเหลือเ
พียงแค่ความทร
งจำ

INSTRU | C Em | Am | Dm | G |

( *, ** )

INSTRU | C Em | Am | Dm | G | C | Em | Dm G | C |

( **, ** )

 
จะจ
Dm 
ดจำแม้มันเหลือเ
พียงแค่ความทร
งจำ

OUTRO | C |

เนื้อเพลง
เก็บน้ำตารอยรักบาดแผลของใจ
เหยีบบไว้ข้างในของใจที่มันบอบช้ำ
ภาพเก่ายังฝังยังอยู่ในความทรงจำ
เหตุผลที่ทำให้รักของเราจบลง

* เจ็บทุกครั้งที่ฉันเห็นหยดน้ำตา
ผ่านมาเหมือนฉันไม่เคยดูแลหัวใจ
ฝากบอกจากใจขอเพียงแค่เธอยกโทษ
จะโกรธจะเกลียดแต่ใจยังคงรักเธอ
เหมือนฉันไม่เคยมีใจเหตุผลหรือใจของเธอไม่เคยมีฉัน

** นี่คือคำขอโทษ จากคนที่โดนเธอทิ้ง
ให้เธอได้เจอกับคนที่รักเธอมากกว่าฉัน
จบคือเจ็บแต่ใจมันยังฝังจำ
จะจดจำแม้มันเหลือเพียงแค่ความทรงจำ

( ดนตรี ) ( *, ** ) ( ดนตรี ) ( ** ) ( ** )

จะจดจำแม้มันเหลือเพียงแค่ความทรงจำ
เพลง คำขอโทษจากคนที่ถูกทิ้ง
ศิลปิน : โอ่ง ข้างถนน
คำร้อง/ทำนอง : โอ่ง ข้างถนน
เปียโน : อ.เปิ้ล ศรัณย์ ศรีพุทธรินทร์
เรียบเรียง : อ.จิ๊บ โสดแบนด์
สังกัด : นัว เอ็นเทอร์เทนเมนท์
โอ่ง ข้างถนน
 โฆษณา