หน้าแรก » Labanoon (ลาบานูน) » คอร์ดเพลง รักแท้ – Labanoon (ลาบานูน)

คอร์ดเพลง รักแท้ – Labanoon (ลาบานูน)


INSTRU | Em | D | Em | Em |

 
คงไม่ผิดอ
Em 
ะไร 
 
เข้า
ใจ 
 
ใครก็ต้องอยา
กเจอ 
 
สิ่ง
ดี
 
ไม่โทษเธอถ้า
Am 
ในวันนี้ 
 
 
..ต้องการที่จะ
Em 
ไป

 
มีแค่ใจดวงเ
Em 
ดียว 
 
ให้เ
ธอ
 
แค่ความรักและ
ความห่วงใ
 
เขาคงมีให้ม
Am 
ากกว่าใจ 
 
 
..ฉันมีให้ไม่
Em 
พอ

 
* มันมีที่
ต่ำที่สูงต้องเข้
าใจ
 
ไม่มีประโ
ยชน์จะรั้งจะฝื
นเธอเอาไว้
 
จะอย่าง
ไร 
 
ก็ต้องยอมรับ

 
** มีแค่เพียงรักแ
Em 
ท้ 
 
ก็คงต้องแพ้
Am 
ไป
 
ให้ไปเทียบกับใ
คร 
 
ก็ไม่มี
ค่า
 
ถูก
แล้ว 
 
ที่เธอร้
Am 
างลา
 
มันก็ต้องเป็นไ
ปอย่างนั้น

 
อยากให้ค
Em 
นคนนั้น 
 
รัก
เธอ
 
ให้เธอได้ดั่
งใจ 
 
เธ
อฝัน
 
เพราะฉันไม่โ
Am 
ชคดีอย่างนั้น
..ฉันเลยไม่มีใ
Em 
คร

( * ) ( ** )

 
*** ยังจะมี
Em 
รักแท้ถึงแม้ต้อ
Am 
งช้ำใจ
 
ฉันยังคงห่ว
งใยแม้เธอไม่ย้อ
นมา
 
จาก
นี้ให้เธอรู้
Am 
ว่า
 
แม้เธอนั้นจะอ
ยู่..กับใคร.. 
 
ฉันก็ยังรักเธอ…

INSTRU | Em | Am | D | G | C | Am | B | B |

( ** ) ( *** )

 
ฉันก็ยังรั
Em 
กเธอ
 
ฉันก็ยังรั
Em 
กเธอ…
 โฆษณา