หน้าแรก » Labanoon (ลาบานูน) » คอร์ดเพลง ความรู้สึก – Labanoon (ลาบานูน)

คอร์ดเพลง ความรู้สึก – Labanoon (ลาบานูน)


INTRO | A | F#m | D | E | E |

  ความรู้สึก.
F#m 
.. 
 
ที่
Bm 
ฉันเก็บไว้น
านแสนนาน
  ไม่ต้องการ.
F#m 
.. 
 
ที่จะ
Bm 
บอกให้เธ
อได้รู้
  เพราะฉันนั้นเ
F#m 
ข้าใจ 
 
ว่า
Bm 
มันเป็นไ
ป 
 
ไม่
ได้

  จนมา
ถึงเมื่อวันที่
C#m 
เราต้องจา
F#m 
กกัน
  ทําให้
ฉันต้องทบทวน
ดูใหม่
  เพราะรู้ว่าเ
ธอต้องเจอคน
C#m 
อื่นอีกมา
F#m 
กมาย
Bm 
  และเธอคง.. 
 
จะรักเ
ขา

 
  ฉันเลยต้องเ
อ่ย.
C#m 
.. 
 
 
F#m 
คำนี้
Bm 
  ไม่งั้นคงจะช้
าไป
 
  ฉันเลยต้อง
พูด.
C#m 
.. 
 
มันออ
F#m 
กไป
Bm 
  ว่าความจริงข้างในหั
วใจ 
 
รักเพียงแต่เธอ

INSTRU | A D | Bm E |

  นานเท่าไหร่.
F#m 
.. 
 
ที่เ
Bm 
ปลี่ยนจากแค่ค
นคุ้นเคย
  ไม่รู้เลย.
F#m 
.. 
 
ว่ามัน
Bm 
เกิดขึ้นม
าตอนไหน
  ฉันรู้ก็แค่เพียง.
F#m 
.. 
 
ว่า
Bm 
มันเป็นไ
ปไม่
ได้

  จนมา
ถึงเมื่อวันที่
C#m 
เราต้องจา
F#m 
กกัน
  ทําให้
ฉันต้องทบทวน
ดูใหม่
  เพราะรู้ว่าเ
ธอนั้นคือส่วน
C#m 
หนึ่งของหั
F#m 
วใจ
Bm 
  และเป็นไงถ้าขาดเ
ธอ

 
  ฉันเลยต้องเ
อ่ย.
C#m 
.. 
 
 
F#m 
คำนี้
Bm 
  ไม่งั้นคงจะช้
าไป
 
  ฉันเลยต้อง
พูด.
C#m 
.. 
 
มันออ
F#m 
กไป
Bm 
  ว่าความจริงข้างในหั
วใจ 
 
รักเพียงแต่เ
ธอ

INSTRU | A | F#m | Bm | E |

 
  ฉันเลยต้องเ
อ่ย.
C#m 
.. 
 
 
F#m 
คำนี้..
Bm 
  ไม่งั้นคงจะช้
าไป
 
  ฉันเลยต้อง
พูด.
C#m 
.. 
 
มันออ
F#m 
กไป
Bm 
  บอกความจริงข้างในหั
วใจ

 
  ฉันเลยต้องเ
อ่ย.
C#m 
.. 
 
 
F#m 
คำนี้
Bm 
  ไม่งั้นคงจะช้
าไป
 
  ฉันเลยต้อง
พูด.
C#m 
.. 
 
มันออ
F#m 
กไป
Bm 
  ว่าความจริงข้างในหั
วใจ 
 
รักเพียงแต่เ
ธอ

OUTRO | A | A |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ความรู้สึก


ความรู้สึก… ที่ฉันเก็บไว้นานแสนนาน
ไม่ต้องการ… ที่จะบอกให้เธอได้รู้
เพราะฉันนั้นเข้าใจ ว่ามันเป็นไป ไม่ได้

จนมาถึงเมื่อวันที่เราต้องจากกัน
ทําให้ฉันต้องทบทวนดูใหม่
เพราะรู้ว่าเธอต้องเจอคนอื่นอีกมากมาย
และเธอคง.. จะรักเขา

ฉันเลยต้องเอ่ย… คำนี้
ไม่งั้นคงจะช้าไป
ฉันเลยต้องพูด… มันออกไป
ว่าความจริงข้างในหัวใจ รักเพียงแต่เธอ

( ดนตรี )

นานเท่าไหร่… ที่เปลี่ยนจากแค่คนคุ้นเคย
ไม่รู้เลย… ว่ามันเกิดขึ้นมาตอนไหน
ฉันรู้ก็แค่เพียง… ว่ามันเป็นไปไม่ได้

จนมาถึงเมื่อวันที่เราต้องจากกัน
ทําให้ฉันต้องทบทวนดูใหม่
เพราะรู้ว่าเธอนั้นคือส่วนหนึ่งของหัวใจ
และเป็นไงถ้าขาดเธอ

ฉันเลยต้องเอ่ย… คำนี้
ไม่งั้นคงจะช้าไป
ฉันเลยต้องพูด… มันออกไป
ว่าความจริงข้างในหัวใจ รักเพียงแต่เธอ

( ดนตรี )

ฉันเลยต้องเอ่ย… คำนี้..
ไม่งั้นคงจะช้าไป
ฉันเลยต้องพูด… มันออกไป
บอกความจริงข้างในหัวใจ

ฉันเลยต้องเอ่ย… คำนี้
ไม่งั้นคงจะช้าไป
ฉันเลยต้องพูด… มันออกไป
ว่าความจริงข้างในหัวใจ รักเพียงแต่เธอ

มิวสิควิดีโอเพลง ความรู้สึก ลาบานูน

เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Search

🎸 คอร์ดที่ใกล้เคียงเพลงนี้ :